Blog

Powtórki w procesie nauki

Posted by on 12:46 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Powtórki w procesie nauki została wyłączona

Nauka to dość intensywne zajęcie. Wymaga od nas w pełni skupienia, zorientowania na cel, dużo silnej woli i wytrwałości. Często spychamy ją na dalszy plan, bo jest jedną z tych rzeczy, których pozytywnych rezultatów nie widzimy od razu. Może też być tak, że siedzenie nad książką i ciągłe powtarzanie regułek jest dla nas po prostu zupełnie nieciekawym zajęciem. I nie ma w tym nic dziwnego. To zdecydowanie jest nieciekawe zajęcie. Wcale nie uczy nas pasji, ciekawości, chęci poznawania świata. To z tego właśnie powinna brać się prawdziwa chęć nauki. Jednak często mówi się nam, że mamy się czegoś nauczyć, bo jest ważne i koniec kropka, a jak mamy odwagę w to wątpić, to jesteśmy dziwni i tyle. Czy napewno? Sami nauczyciele często nie do końca może nawet rozumieją, że aby nauka dla uczniów była ciekawa musi być pewnego rodzaju zabawą. Jeśli w czymś widzimy sens, robimy to chętniej. A to też jeszcze nie wszystko. Bo, aby zrobić coś skutecznie, musimy wiedzieć jak to zrobić. I co tutaj jest największym absurdem to to, że w szkołach po prostu wszyscy każą nam sie uczyć, ale nikt nie mówi jak to robić. A kluczem do skutecznej nauki są powtórki. Często trochę na opak je rozumiemy. Jakby mało nam było jeszcze siedzenia przed książkami za jednym razem, to musimy jeszcze takie spotkania z nauką regularnie powtarzać. To nie ma sensu i bardziej demotywuje niż w czymkolwiek pomaga. Prawda jednak jest taka, że ucząc się z wykorzystaniem powtórek i tak na całość procesu poświęcimy znacznie mniej czasu niż bez nich. Do tego wiedza, którą właśnie posiedliśmy będzie dużo bardziej trwała i zostanie w naszej pamięci na dłużej. Do tego nauczymy się z pewnością samodyscypliny i będziemy pozytywniej podchodzić do każdego kolejnego egzaminu. Skuteczna nauka daje nam też mnóstwo satysfakcji i spełnienia. Ucząc się regularnie, jakość wykonywanej przez nas pracy jest lepsza. Możemy się więc wtedy pozytywnie wyróznić na tle innych uczniów i uzyskać lepsze niż oni możliwości. To właśnie nauka buduje w nas wszystkie potrzebne nam później w życiu postawy. Dlatego warto włożyć w nią wysiłek, którego wymaga, a to wszystko zdecydowanie zaowocuje w przyszłości.

Funkcja pracy domowej ucznia

Posted by on 07:46 in Bez kategorii | 0 comments

Funkcja pracy domowej ucznia

Praca domowa ucznia a indywidualizacja nauczania, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2005.
I. NOWE POTRZEBY – NOWE ZADANIA, CZYLI JAK POMAGAĆ W SAMOKSZTAŁCENIU
1. Dla współczesnego ucznia głównymi źródłami wiedzy są Internet, telewizja, gry komputerowe czy prasa – są z nimi obeznani lepiej niż przeciętny polonista. Dlatego trzeba przyjąć, że zmieniła się rola nauczyciela – nie wtajemnicza on już w sprawy nieznane, lecz staje się przewodnikiem w chaosie informacji. Głównym jego zadaniem jest:
ułatwić uczniowi rozsądne korzystanie z różnych źródeł wiedzy
pomóc mu w hierarchizowaniu otaczających wartości i selekcjonowaniu informacji
kształcić umiejętność oceniania jakości i przydatności tych informacji
2. Dodatkowym utrudnieniem jest istnienie różnych ściąg i bryków, które uczniowie często wykorzystują, by np. pisać wypracowania. Nauczyciel musi wobec tego regularnie zapoznawać się z tymi „źródłami” i kontrolować sytuację; wymaga to też od niego wymyślania coraz to nowych tematów prac klasowych czy domowych, które wykluczają ściąganie (najczęściej tematy są powielane przez nauczyciela rok po roku, co umożliwia uczniom korzystanie z cudzych pomysłów).
3. Nowe warunki ekonomiczne sprawiły, że od nauczyciela wymaga się przede wszystkim skuteczności w przygotowaniu do zdania egzaminów maturalnych, sprawdzianów kompetencji itd.; poza tym uczniowie są coraz częściej obciążeni wieloma dodatkowymi zajęciami, korepetycjami i nie mają czasu. W związku z tym nauczyciel musi maksymalnie wykorzystać czas lekcyjny (ale i pozalekcyjny); wymaga to wcześniejszego selekcjonowania materiału – co podać na lekcji, a czego uczeń ma dowiedzieć się sam; wymagać należy znajomości najistotniejszych zagadnień, do zdobycia bardziej szczegółowych trzeba zachęcić – w ten sposób kształtują się nawyki samodzielnego poszukiwania.
4. Lista najczęściej popełnianych błędów związanych z zadawaniem pracy domowej:
bezplanowość pracy – improwizowanie z tematem i celem danej pracy, bez wcześniejszego przemyślenia
schematyzm zadań – od lat te same tematy, oklepane, które łatwo znaleźć w ściągach
brak precyzji w sformułowaniu poleceń – uczeń nie zna wymaganej formy wypowiedzi, oczekiwanej objętości pracy
niewykorzystywanie szansy indywidualizacji pracy z uczniem – podanie jednego tematu i formy pracy dla wszystkich; nie branie pod uwagę zainteresowań i możliwości poszczególnych uczniów
II. PLANOWANIE ZADAŃ DOMOWYCH
1. Pojęcie pracy domowej.
Utrwalenie nabytych na lekcji wiadomości lub umiejętności
Praktyczne wykorzystanie, pogłębienie i rozszerzenie wiedzy lekcyjnej
Przygotowanie (częściowe lub całkowite) do nowej lekcji
Cztery etapy, przez które nauczyciel kieruje pracą domową:
planowanie zadań domowych
zadawanie (formułowanie poleceń, udzielanie wyjaśnień)
kontrola
wykorzystanie na lekcjach rezultatów tych prac
Planowanie:
Należy przemyśleć, które umiejętności są niezbędne do przećwiczenia przez uczniów, a także racjonalnie rozplanować to w czasie. Uczeń nie może być zaskoczony nagłym pomysłem napisania wypracowania czy eseju – należy wziąć pod uwagę, że mógł mieć wcześniej zaplanowane inne zajęcia. Najlepszym wyjściem z sytuacji jest stworzenie tzw. okresowego planu pracy (np. miesięcznego), który rozdaje się na początku każdego umówionego okresu. W ten sposób uczeń ma szansę planować własną pracę, co uczy go systematyczności i jednocześnie mobilizuje do terminowego wykonywania obowiązków – nie będzie zaskakiwany dodatkowymi obciążeniami, ewentualne zadania nieujęte w planie będą fakultatywne. Taki plan może też uwzględniać cały materiał pracy, ale nie powinien zdradzać tematów lekcji ani tematów zadań (inaczej uczeń nie będzie odczuwał niepewności, co grozi brakiem motywacji ). Najważniejsza jest tu jednak konsekwencja w działaniu.
Uczniowie powinni czuć, że wysiłek przez nich podejmowany jest konieczny i ma jakiś konkretny cel – zdobyta umiejętność musi być do czegoś przydatna.
zadawanie:
Na zadanie pracy domowej trzeba wygospodarować odpowiednią ilość czasu lekcji – gdy nastąpi to tuż przed dzwonkiem, uczniowie są myślami na przerwie, nie zadają pytań, a nawet jeśli, to nauczyciel nie ma szansy na nie wyczerpująco odpowiedzieć.
Uwaga!
Na pytanie o oczekiwaną objętość pracy, nie wolno odpowiadać „wszystko jedno, byle było dobrze” itd. W zależności od formy wypowiedzi należy podać konkretną liczbę, np. 2 – 3 strony; jeśli chodzi o przemówienia czy referaty, zasada jest podobna – np. od 8 – 10 minut.
Bardzo ważne jest też dokładne określenie formy wypowiedzi, jakiej uczeń ma użyć.
Kontrola:
Gwarantem obowiązkowości ucznia w odrabianiu prac domowych jest konsekwencja nauczyciela w ich sprawdzaniu (zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym dzieci oczekują uznania dla swojego trudu; nie wolno tego nie zauważyć).
Wykorzystanie na lekcji:
Uczeń musi czuć, że praca domowa, którą wykonał, ma jakiś cel. Odczytane wypracowanie może być np. wstępem do kolejnej lekcji. Na omówienie niektórych prac warto poświęcić całą lekcję; głośne czytanie niektórych z nich stanowi dla uczniów przykład, co brzmi ciekawie, a co nieprzekonująco; uczą się w ten sposób, jakich błędów unikać.
Odczytaną pracę pisemną oceniamy dopiero po korekcie błędów.
III. ORGANIZOWANIE PRACY DOMOWEJ UCZNIA
Zadania domowe mają jeszcze jeden ważny skutek – uczą odpowiedzialności za indywidualne działanie. Warto jednak wcześniej zadbać o odpowiednie przygotowanie ucznia. Powinien on:
swobodnie poruszać się wśród słowników, encyklopedii i tym podobnych źródeł
sięgać do specjalistycznych czasopism, tekstów popularnonaukowych
wiedzieć, gdzie może znaleźć interesujące go informacje
Zadanie domowe przygotowuje ucznia do czytania tekstów w sposób ukierunkowany – łączenie czytania informacyjnego z czytaniem krytycznym i czytaniem rozumiejącym. Warto nauczyć już najmłodszych, że ważne jest sporządzanie fiszek z istotnymi tematami, problemami, fragmentami lektury – tu trzeba odejść od tradycyjnego patrzenia na tekst, gdyż autorzy wydań książek umieszczają najważniejsze informacje na marginesach i w ten sposób uczeń ma już gotowy materiał.
Gdy podaje się termin omawiania dłuższej lektury, można zasygnalizować zagadnienia czy problemy, na które warto zwrócić uwagę przy czytaniu. Grozi to oczywiście tym, że uczeń będzie miał już jakieś wybiórcze podejście do całości i w ten sposób ograniczamy jego możliwość formułowania osobistych ocen. Dlatego warto przy niektórych tekstach pozostawić uczniom możliwość spontanicznego odbioru.
Nauczyciel powinien też zadawać prace mające na celu utrwalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej uwzględniającej kompozycyjne i językowe wymogi wynikające z określonej formy wypowiedzi. Lekcja powinna pokazać tekst reprezentatywny, uczeń skomponuje swój własny tekst w domu, korzystając z podanych zasad.
Np. Jesteś współautorem „Słownika śmiesznych znaczeń”. Ułóż dowcipne definicje, w których na nowo wyjaśnisz znaczenie wyrazów: arcydzieło, kicz, wieszcz. Pamiętaj o budowie hasła słownikowego.
Dużo większy poziom trudności stwarza dłuższa praca pisemna, wypracowanie. Uczniowie największy problem mają z segmentowaniem kolejnych czynności. Należy więc uświadomić uczniom logiczne następstwo tego, co powinni robić:
a) najpierw przeczytać temat pracy, zanalizować go w ogólnej perspektywie
b) przeanalizować tekst(y), które należy uwzględnić
c) zapisać uwagi, refleksje, pomysły
d) pogrupować je zgodnie z zamierzonym pomysłem
e) sformułować wnioski, wyeksponować swój punkt widzenia
IV. ZASADY ZADAWANIA PRACY DOMOWEJ
Konieczne reguły, które należy zachować, to:
korelacja zadań polonistycznych z tymi z innych przedmiotów (koniecznie trzeba się orientować, co uczniom zadano wcześniej)
konkretność przy formułowaniu tematów – unikanie ogólnikowych sformułowań typu przemyśl, zastanów się itd.
sprawdzalność(muszą występować czasowniki typu zaznacz, podkreśl, wypisz – oznaczające konkretne czynności)
celowość – nie każda lekcja obliguje do zadawania pracy!
atrakcyjność – temat nie może być powtórzeniem tematu lekcji, ma obligować do samodzielnego myślenia, prowokować, zaciekawiać
proporcja różnych typów ćwiczeń (by stworzyć pewien spójny system)
integracja różnych płaszczyzn polonistyki szkolnej (ortografii z formą wypowiedzi, wiedzy o języku itp.)
indywidualizacja
V. ZADANIE DOMOWE A INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA
Wiadome jest, że każdy uczeń w klasie ma inną osobowość, inne zdolności i zainteresowania. O ile na lekcji ciężko jest rozwijać je indywidualnie, to zadając pracę domową ma się do tego szansę. Polonista musi układać polecenia i ćwiczenia o zróżnicowanej tematyce, o różnym stopniu trudności, dostosowane do zainteresowań, możliwości intelektualnych i potrzeb uczniów. Warto zwrócić uwagę na różnice wynikające z płci, a także wrodzonych zdolności (inne zadania zaciekawią osoby z twórczą wyobraźnią, inne wielbicieli faktów i konkretów).
W skrócie, podsumowując – uwzględnić należy:
możliwości intelektualne uczniów
zróżnicowane zainteresowania
odmienne typy osobowości
VI. KONIECZNE I POTRZEBNE
Jak każdy z nas, uczeń ma potrzebę sukcesu, szuka akceptacji dla swojego myślenia i działania. Buduje swą samoocenę i poczucie własnej wartości w konfrontacji z opiniami drugiego człowieka o sobie i swojej pracy. Dostrzeżenie i sprawiedliwe docenienie wysiłku i efektów uczniowskiej pracy domowej może być jednym ze sposobów uczenie i języka polskiego, i życia.

Koncepcja dydaktyczna podręczników

Posted by on 07:46 in Bez kategorii | 0 comments

Koncepcja dydaktyczna podręczników

„Przeszłość to dziś” – pakiet edukacyjny do nauki języka polskiego w liceum i technikum (profil podstawowy i rozszerzony)

Założeniem serii podręczników „Przeszłość to dziś” jest łączenie kształcenia kulturowego z językowym oraz równoległa prezentacja tradycji i zjawisk kultury współczesnej (ukazanych przede wszystkim w działach: Dialogi z tradycją oraz Dziś). Taki układ służy podkreśleniu roli tradycji we współczesności, a także wprowadzeniu ucznia w istotne problemy kultury naszego czasu. Teksty są zgrupowane wokół pewnych węzłowych zagadnień, dzięki czemu układ chronologiczny został połączony z ujęciem problemowym. Podręczniki serii „Przeszłość to dziś” całkowicie odchodzą od tradycyjnej metody podawczej. Krótkie autorskie wprowadzenia są uzupełniane przez różne informacje, które uczniowi dostarczają instrumentów do pracy nad tekstami kultury – nie tylko utworami literackimi, ale i eseistycznymi, publicystycznymi, filozoficznymi, naukowymi, plastycznymi (podręczniki zawierają bardzo wiele reprodukcji dzieł sztuki). Wykład ożywiają liczne ilustracje oraz schematy. Obudowa metodyczna uwzględnia potrzebę przygotowania uczniów do egzaminów nowego typu. Polecenia dla uczniów kształcą sprawności językowe i kompetencje czytelnicze, które stanowią warunek świadomego uczestnictwa w kulturze. Na końcu każdego tomu zamieszczono pytania, polecenia i problemy do powtórzeń z zakresu poszczególnych epok, a także indeksy ułatwiające korzystanie z książki.
Wymienione w programie Przeszłość to dziś wiadomości i zadania z nauki o języku znajdują się również w zeszytach Ćwiczymy swój język.

Seria Szkoła pod Globusem jest tworzona przez grono profesorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Materiał rzeczowy stanowią omówienia tekstów literackich przynależnych danej epoce, nie są one wzbogacane kontekstami z epok innych niż zakłada tytuł podręcznika. Książki z serii są bardziej podobne do podręczników akademickich niż do podręczników szkolnych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Seria Przeszłość to dziś to podręcznik, którego ideą, jak sugeruje tytuł serii, jest przybliżenie tekstów literatury i kultury współczesnemu młodemu człowiekowi, w związku z czym obok materiału rzeczowego z danej epoki pojawia się mnóstwo kontekstów – zarówno literackich z XX wielu, jak i malarskich.

Seria Szkoła pod Globusem jest zbudowana jako kompendium wiedzy o historii literatury. Tok wywodu nie jest przerywany przez teksty (ewentualnie jakieś fragmenty mogą się pojawić w toku wywodu). Teksty literackie (poetyckie, fragmenty prozy z omawianej epoki) zamieszczone są pod koniec tomu w dodatkowej antologii. Nazwy omawianych zagadnień pojawiają się na marginesach.

Autorzy seria Przeszłość to dziś prezentują głównie teksty literackie oraz ćwiczenia i zadania mające na celu pomóc w zrozumieniu utworu. Informacje biograficzne, historycznoliterackie, ciekawostki i notatki nie pojawiają się w postaci spójnego wywodu, ale w odrębnych ramkach, które mają przypominać raczej notatnik. Na pewno jest to bardziej atrakcyjne dla młodzieży, ale myślę, że w celu powtórzenia informacji do matury przydatniejszy może się okazać podręcznik z serii pierwszej.

Oba podręczniki zawierają indeks utworów i tytułów, w serii Szkoła od Globusem pojawiają się także tablice chronologiczne.

Komentarz odautorski (Szkoła pod Globusem) do tekstów literackich w części zawierającej antologię ogranicza się do cytatów, które zawierają jedynie wskazówki językowe i informacje rzeczowe. Autorzy nigdzie się nie ujawniają, brakuje wstępów odautorskich (nie ma go w podręczniku Stali – gdzie indziej nie sprawdzałam).

W serii Przeszłość to dziś mamy do czynienia ze wstępem autorskim, gdzie jest ukazany stosunek do omawianego kręgu zagadnień. Przykładowo – Ewa Paczoska pisze: „Co więc wydaje mi się szczególnie interesujące? W twórczości pozytywistów – ich odkrywanie codzienności (…)” itd.

Z przypisami mamy do czynienia w obu seriach, w Przeszłość to dziś umieszczane są często na marginesach i wyróżnione inną czcionką. W serii Szkoła pod Globusem są one umieszczone pod tekstem w tradycyjny sposób. Poza tym, o czym wspominałam – jest indeks, tablice chronologiczne (Pod Globusem). W obu seriach w podobny sposób umieszczone są bibliografie – po zakończeniu danego działu, tematu lub większego zagadnienia.

Szkoła pod globusem jest jednym wielkim wprowadzeniem wiedzy rzeczowej , gdyż na tym opiera się pomysł całej serii. Szkoła pod Globusem to kompendium wiedzy na temat danej epoki wprowadzanej w formie spójnego wywodu przypominającego wykład. Tekst uzupełniają cytaty na różowym tle mające stanowić uzasadnienie lub uzupełnienie tezy autora. Jest to rzeczowa, konkretna i solidna analiza lektur z danej epoki. Przykład – omówienie Kordiana obejmuje takie podrozdziały jak:
W serii Przeszłość to dziś wprowadzanie wiedzy rzeczowej ma charakter bardziej chaotyczny, co może komuś nie odpowiadać (choć mi to bardzo odpowiada ). Informacje biograficzne, omówienia motywów pojawiają się w kolorowych, zróżnicowanych graficznie ramkach przypominających przypięte kartki z notatnika, pojawiają się strzałki.

W pod Szkole pod Globusem pojawiają się konteksty literackie wyłącznie w obrębie danej epoki (np. wspomniane Kordian i Dziady). Jest sporo ilustracji, ale wszystkie stanowią reprodukcje malarzy z danej epoki tj. w przypadku romantyzmu mamy do czynienia z rysunkami Słowackiego, obrazami Delacroix, Williama Blake’a itd. Pojawia się także fotografia ubioru kobiecego z danej epoki i oraz fotokopia rękopisu Mickiewicza. Kontekstów jest jednak mało i mają na celu dać wyobrażenie o danej epoce.

Szkołą pod Globusem – spokojna, tradycyjna, mało kolorów; tło cytatów podkolorowane, zaznaczone wzmianki na marginesach. Kolorowa czcionka tytułów, kolorowe zaznaczanie poziomu, dla którego jest przeznaczony dany dział (oznaczenie, co jest dla rozszerzonego)

Przeszłość to dziś – kolory, reprodukcje, strzałki, odnośniki, znaczki, zróżnicowane czcionki, tabele itp. Dla tradycjonalistów może być meczące, dla niezorientowanych w temacie nieco chaotyczne, ale na pewno w dobie kultury obrazkowej bardzo propozycja niezwykle atrakcyjna, gdyż przy tym materiał rzeczowy nie jest bynajmniej uproszczony.

Rozróżnienie zastosowane powyżej zostaje zachowane – ćwiczenia Renaty Przybylskiej (uzupełnienie Szkoły pod globusem) są czarnobiałe, stale występuje ta sama czcionka, jest ona zmniejszona, powiększona, albo zapisana kursywą. Pojawiają się ramki.

Ćwiczenia Ewy Gruszczyńskiej (uzupełnienie Przeszłość to dziś) nie są aż tak kolorowe jak podręcznik to kształcenia literackiego, ale pojawiają się tam odcienie brązu i szarości, nie tylko czerń. W książce są wykresy, ramki, przy zadaniach związanych ze współczesnymi metodami komunikacji pojawiają się emotikony, poza tym mamy charakterystyczne znaczki na marginesach, kolorowe tło miejsc, gdzie autorka zamieszczała informacje rzeczowe.

W ćwiczeniach Przybylskiej treść jest związana tematycznie z podręcznikiem do literatury, np. w klasie pierwszej omawiane jest słownictwo związane z Biblią oraz tekstami, które do niej nawiązują a także językiem średniowiecza (analiza procesów fonetycznych i fleksyjnych). Język Biblii oraz tradycja dworska i rycerska są analizowane pod kątem obecności ich elementów we współczesnej frazeologii polskiej. Cześć opracowywana przez Synowiec dotyczy retoryki i związków międzysłownych i międzytekstowych.

Książka Gruszczyńskiej tematycznie jest mniej związana z podręcznikiem do literatury niż seria pierwsza, ale też pojawia się rozdział związany z epoką (omówienie cech stylów romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski oraz stylizacja). Ćwiczenia obejmują takie zagadnienia jak semiotyka, systemy językowe, funkcje językowe, problemy typologii frazeologia i kultura języka (część II).

Rodzaje zadań, sposób stawiania pytań, układ
W ćwiczeniach Przybylskiej i Synowiec zadania są kolejno numerowane. Na końcu pojawia się klucz odpowiedzi. Niewielka ilość informacji teoretycznych (także na ciemniejszym tle). Zadania są tradycyjne – pojawiają się tabele, uzupełnianki, pytania do tekstów.

W ćwiczeniach Gruszczyńskiej jest indeks, wskazówki bibliograficzne, większa ilość informacji teoretycznych niż w serii Szkoła pod Globusem. Ćwiczenia są bardziej urozmaicone (oprócz tradycyjnych tabel i uzupełnianek – przetwarzanie tekstu, wykresy). Większy nacisk jest chyba jednak nałożony na funkcję podręcznikową tekstu niż ćwiczeniową.

HIstoria literatury

Posted by on 15:58 in Bez kategorii | 0 comments

HIstoria literatury

Kazimierz Wójcicki „Historia literatury czy literatura?”
Znakomita większość uczestników Zjazdu polonistów wypowiedziała się przeciw wykładowi historii literatury, która za główny cel uważa czytanie autorów.
Piotr Chmielowski w swej „Metodyce historii literatury polskiej” pisał, że ważne jest czytanie utworów, a nie uczenie się autorów (ich biografii, tytułów dzieł, charakterystyki epok). To ostatnie jest pożyteczne, ale nie wystarcza. Żeby poznać historię literatury należy czytać dzieła.
ZASADA: niewiele , lecz gruntownie!!!(niewielu autorów, ale dokładnie).
NAJWAŻNIEJSZE ARGUMENTY, KTÓRE ZDECYDOWAŁY W SZKOLE ŚREDNIEJ LOSY KURSU HISTORII LITERATURY:
1. Kurs ciągły historii literatury zastępuje przeżycie estetyczne, kulturę estetyczną, kulturę, serca i wyobraźni, surogatem poznania naukowego, wyłącznej i pozornej kultury intelektu. Zadanie naukowej historii literatury i sztuki w ogóle jest natury wyłącznie intelektualnej, chodzi tu o poznanie i przedstawienie pewnych szeregów ewolucyjnych i ich zależności, rozwoju idei , kształtu, stylu. To poważny obowiązek, żaden nauczyciel się nie ośmieli go wziąć na swe barki. Stan nauki , ilość czasu, wiedza uczniów zmuszają do skrótów, powierzchowności, skoków.
2. Długotrwałe obcowanie z utworami, które powinno być podstawą wniosków, zostaje zaniechane lub zbyt pobieżne albo zastąpione przez pobieżne zetknięcie się z utworami bez pomocy i kontroli nauczyciela. Wynik: brak zainteresowania dla dzieła wśród uczniów, skoro wszystko, co godne uwagi zostało poznane, streszczone itp.
3. Rozpatrywanie dzieła ze stanowiska historycznego-> pozbawienie wartości aktualnej, wywołuje przekonanie, że dzieło może interesować jako objaw przeszłości.
4. Zwolennicy tego kursu twierdzą, że szkoła musi wtajemniczać w kulturę narodową. TAK, ale ważne jest zetknięcie z samymi zabytkami, a nie słuchanie o nich wykładu!!!
5. Usuwając dzieło poetyckie w cień, a stawiając na jego miejscu gotowe sądy historyków i pedagogów, wykład historii literatury nie wyrabia samodzielności młodzieży , ale niszczy ją poprzez zmuszenie do przyswajania i powtarzania cudzych zdań, często frazesów! TO szkoła nieszczerości, kłamstwa intelektualnego dla umysłu zabójcza!!!
6. Kurs historii literatury obciąża pamięć uczniów, udzielając im gotowych wyników cudzej pracy.
7. Odejmuje sposobność do własnych obserwacji, wpaja przekonanie o jej bezużyteczności;
OBSERWACJA:
-przyzwyczaja do skupiania uwagi i celowego kierowania nią;
-do tworzenia poprawnych pojęć;
-uruchamia zdolność kombinacji;
-rozwija zdolność obiektywnego poglądu na świat i ludzi;
-przyzwyczaja do samodzielnego, planowego działania;
8. Kurs zaprzecza naturalnej skłonności młodzieży do czytania ( He He  really?)
Ta metoda nie tworzy ani człowieka kulturalnego, ani krytyka, ani historyka literatury.
(Inaczej to wygląda jeśli chodzi o naukę hist. Lit. Za pomocą HEUREZY-> luźne powiązanie wiadomości po lekturze tekstu, wiadomości takie mogą być ostatecznym zamknięciem analizy utworu.)
Połowę wad kursu posiada rozbiór czytanego tekstu, dokonywany przez nauczyciela- bez pierwiastka dyskusyjnego sprzyja ospałości i obojętności.
WAŻNE:
ZAMIAST KURSU HISTORII LITERATURY- LEKTURA DZIEŁ -> W ZGODZIE Z NOWOCZESNYM KIERUNKIEM WYCHOWANIA I NAUCZANIA-> OPARTE NA OBSERWACJI!

Istnieje nieliczna garstka nauczycieli- zwalczająca lekturę z objaśnieniem. Według nich zadanie nauczyciela sprowadza się do dania zarysu epoki, wiadomości biograficznych i wskazania piękności utworu.
PATOLOGICZNA obawa przed objaśnieniami wspiera się na trzech założeniach:
1. Dziecko-urodzony artysta-> wpływy starszych niszczą jego pierwotną wrażliwość
2. Dzieło samo objawia swe tajemnice każdemu, kto się do niego zbliży.
3. Nie powinniśmy sobie i innym zatruwać rozkoszy estetycznej drobnostkowym szperaniem w szczegółach -> w tym trochę słuszności, ale całość fałszywa!
Kultura estetyczna to wynik stopniowego rozwoju, nie każdy potrafi osiągnąć ją sam, mniej zdolni ulegają wpływom środowiska.
Co do punktu 3-> czytelnik dzieła sam jest dla siebie tłumaczem, pierwsze wrażenie zastępuje analizą, po której następuje synteza i powrót do analizy, a każda następna analiza jest głębszym wniknięciem w szczegóły.
*** E. Meumann „System der Atshetik” (Lipsk 1917):
„Człowiek pragnący osiągnąć całkowite zrozumienie dzieła sztuki(…) musi po przejściu przez okres bezpośredniego napawania się estetycznego wyjść poza nie: uświadomić sobie za pomocą analizy dzieła zarówno wrażenie częściowe, na których wspiera się wrażenie ogólne, jako też zawarte w treści i formie przyczyny tych wrażeń częściowych (…)”
WNIOSEK: Najdoskonalszą nauką literatury jest wspólne czytanie utworów z wymianą myśli i uczuć, gdzie każdy ma swobodę interpretacji, nauczyciel zaś obowiązany jest do obserwacji reakcji uczniów, niesienia pomocy, kierowania praca i wyciągania wniosków na przyszłość.
Lekcja= swobodne obcowanie ze sztuką;
Wykład-> powinien ograniczać się do komentarza realnego i językowego oraz danych biograficznych. Metoda ta nie wyrzeka się całkowicie historii literatury, ale zagadnienia historycznoliterackie wprowadza tam, gdzie są one naturalnym wynikiem lektury szeregu utworów, powiązaniem ich w jedno.

Michał Głowiński
„Szkolna historia literatury: wprowadzenie w tradycję”
Poziom olimpijczyków świadczy o szkolnych możliwościach, dużo mniej zaś mówi o tym, co stanowi codzienną rzeczywistość szkolnej polonistyki. Czy więc uznać poziom olimpijczyków za ideał, do którego dążyć powinno szkolne nauczanie literatury? To możliwe nie jest, bo do olimpiad stają ponadprzeciętni, a nie można ustawić poprzeczki trudności tak wysoko, by choćby zbliżenie się do niej, było dla większości nieosiągalne. Należy w innym uwikłaniu i w innych proporcjach stosować tego typu problematyzację literatury, która w przypadku olimpijczyków okazała się skuteczna.
*** termin historia literatury (w jakim używa go autor tego tekstu)- to nie nazwa całej dyscypliny, lecz jeden z jej działów.
W porządku szkolnym historia literatury powinna wiązać się przede wszystkim z INTERPRETACJĄ (założenie podstawowe Głowińskiego)
Szkolnej hist. Lit. Nie można upodobnić do naukowego wykładu uniwersyteckiego;
Szkolna hist. Lit. Powinna czerpać wszelkie ważne dla niej rozwiązania i problematyzację z naukowej hist. Lit., unikać zaś powtarzania jej sposobów wykładu, jej dążenia do pełności, jej rozkładu akcentów. Szkolna historia literatury nie dysponuje odpowiednimi materiałami, ani odpowiednim zasobem czasu,, by mieć charakter systemowy.
*przedmiotem zainteresowań naukowej hist. Literatury jest proces historycznoliteracki (w szkole niemożliwe w pełni, nie można jednak zaniedbywać wiedzy o procesie historycznoliterackim).
*szkolna historia literatury jeśli ma spełniać swe zadania musi być nakierowana ku interpretacji
Szkolna historii literatury może o ciągłości procesu historycznoliterackiego i jego prawidłowościach tylko informować, nie ma możliwości, by je szczegółowo pokazywać.
Szkolna historia literatury ma charakter punktowy( obserwacja epizodów tego procesu, tych, które wiążą się z utworem z kanonu lektur)
Punktowy charakter szkolnej hist. Lit. Zakłada miejsca puste; kryterium wyboru owych „punktów”- tradycja literacka( pojmowane szeroko postawy pozaliterackie- literatura pełniła też społeczne funkcje, które wykraczały poza zadanie estetyczne)
Kazimierz Wyka- tradycja dla historyka literatury =węgiel dla górnika
Szkolna historii literatury wprowadza w tradycję, czyli przeszłość, która stała się wartością; udostępnia wiedzę o literackich pomnikach przeszłości, ale uczy obcowania z nimi, uczy lektury;
Lektura-powinna respektować historyczne właściwości poetyki czytanego utworu (nie można czytać „Dziadów” nie uwzględniwszy podstawowych właściwości poetyki dramatu romantycznego- nie można czytać dzieł poza ich macierzystym kontekstem);
Lektura-zależna od wiedzy o poetykach historycznych, zależna od wiedzy o historycznej roli czytanych utworów
Lektura-umiejętność, która wymaga wiedzy!!!
Dzieła literackie czytamy poprzez literaturę współczesną
PODWÓJNY TRYB LEKTURY- wyeliminowanie współczesnych odniesień wartościujących poprowadziłoby do lektury archiwistycznej, zmierzającej do wykrycia tego jedynie, co jest w tekście historycznością , zaś wyeliminowanie współczynnika historycznego prowadziłoby do programowego prezentyzmu( ograniczenia do istnienia utworu w kulturze współczesnej-wymazanie historii)
LEKTURA PREZENTYSTYCZNA I ARCHIWISTYCZNA- nie do przyjęcia!
Lektura archiwistyczna- dzieło literackie jako świadectwo, jako dokument wyzbyty żywych treści; nie sprzyja traktowaniu arcydzieł minionych epok jako składników tradycji. Nie sprzyja temu też lektura prezentystyczna- redukując wymiar historyczny do minimum, sprowadza dzieła przeszłości do przykładów, których zadaniem jest dokumentowanie jakichś tez współcześnie uznawanych za słuszne. zasadniczą rolą jest egzemplifikowanie założeń, z którymi nie miały one historycznie nic wspólnego lub w ogóle mieć nie mogły.
Lektura archiwistyczna i prezentystyczna- skłaniają do frazesu= wróg myślenia!!!
*zadanie szkolnej historii literatury-wprowadzenie w wielką tradycję, która decyduje o ciągłości kultury;
Lektura łącząca respekt dla historyczności dzieła literackiego z wyraźnie uświadomioną współczesną perspektywą aksjologiczną chroni przed frazesem- tworzy warunki do tego, by mówić o literaturze jako żywej wartości. Współczesna perspektywa aksjologiczna ujawnia się nie tylko w samym wyborze pisarzy i dzieł, ile w sposobie mówienia o nich;
W przypadku literatury współczesnej zachwianiu ulega pewna równowaga między wiedzą a umiejętnościami. W tym przypadku szkoła nie jest głównym dostarczycielem wiedzy, bo są środki masowego przekazu.
Szkolna hist. Lit. Uczy przede wszystkim umiejętności lektury-wprowadza w proces kształtowania tradycji;
Chodzi o to, by w trakcie lektury utworów współczesnych, których w szkole się nie przerabia , uczeń mógł zaktualizować te nawyki lekturowe, te umiejętności, które wyniósł ze szkolnego kursu historii literatury.

O prawosławnych

Posted by on 07:46 in Bez kategorii | 0 comments

O prawosławnych

Cerkownoje obrazowanie przyszło z kijowa(wywodziło się z konfliktów między praw.,a kat.-1596).podstawa dla nauki teologii był Arystoteles w inter.tomasza z a.Wpływ niem.fil.idealistycznej -ukształtował ros.sposób myślenia.(też w semin-Sidoński i Władysławlew wykładali ją na uniw. W pt, Jurkiewicz i Troicki w Moskwie, Michniewicz w liceum w Odessie).Tradycja relig-fil idealizmu w sem.dwa źródła-fil dążenie do wiedzy i pyt o istotę wiary.rodowód duchowy miało także liubomudrie.jego II zaaniem była krytyka wiary i teologii-straszne,bo zrodziło się w sem!atak młodych-reakcja obronna prof-uwspółcześnianie charakteru dogmatów wiary.w ros.teoogię weszły dwa kierunki-hist i fil.zj świeckich teologów (sołowjow-połączenie el.kat i praw na bazia fil, napisać na nowo dogmaty wiary chrzeć w kategoriach współ.mu fil, św.sofia, chomiakow) i duchownych filozofów.sposób myślenia Sołowjowa wszedł do tradycji myś teol.obok niego tradycja ortodoksyjna.nowy język w teologii.wpowadziła go nowa szkoła myslenia teolg.XIXw-przepaśc między ludem,a int.myśl świecka teol.coraz bardziej rozwjała się z C. Ortodok., była przesiąknięta fil.myślą zach.
Polityka państwa wobec cerkwii-XIX c. Nie odgrywa żadnej roli-wpływ mieli starcy i wielcy proboszczowie-Joann kronsztadzki.C państwowa.imperium ros w XIX opiekunem i obrońcą świętego prawosławiaza alekI gruzja przeszła w ręce rosji.1821-powst greckie(turcy powiesili praw.patriar.)1827 pokój w Adrianopolu-Gr-niepodległość-opieka państw europ.Serbia-autonomia, Mołdawia i wołoszczyzna też.wobec własnej C.rosja nie prowadziła łagodnej polityki.za alekI-ober.i min.duch.deł-ks a. golicyn(zarządzał wszystkimi wyznaniami w R.)sam nie praktykował.I dekrety cara wobec C. human.:1801zniósł kary cielesne wobec duch.,1802-pozwoił duch. Kupować ziemię, 1821-zabronił brać do wojska synów duch(Elżbieta),1823-zwiększył 2-krotnie zarobki duch i założył fundusz emeryt.czasy alekI-moda na katol.wielu fr emeigrantów(poseł sardynii-joseph de maistre, ks a.czartoryski..katII udzieliła schronienia jezuitom-1773, w pt założyli szkołę.za alekI-wyruszali z misjami na syberię, do astrachania,saratowa, symferopola.w połocku mieli kolegium-przekształcone w ak.dorobili się majątku.C. Protestowała przeciwko ich działalności misyjnej i oskarżała o prozelityzm.1815-zabroniono im pobytu w pt, 1820-wyrzucono ich z R, skonfisowano majątek(3 mln.)Normalizacja polotyki wobec starob.-swoboda wyznania,ale nie mogli prowadzić działal.isyjnej(ine wyznania też-musieli przysięgać wierność monarchii iuznać wyższość C.)1814-zniesiono patrirchat gruziński-egzarchat.(z powodu braku patr.moskwy pattr.Gruzji był najwyższy w R. Co ją drażniło).Aleks.SZyszkow-I świecki przedstawiciel konser.C.opozycyjnej wobec władzy.razem z arakczajewem przekonali cara,że należy odwołać Golicyna z funkcji.Mik.I zlikwidował tow.biblijne(protest.charakt).w pocz.XIX problem katechizmu.Aleks.Irozwinął scholastykę w szkołach duch i wprowadził naukę religiiw szkołach świeckich.katechizmy są wynikiem reformacji(kat.w starciu z prot musili określić swoje dogmaty wiary).w praw.tradycji kat.nie były potrzebnealekI uznał,ze kat są potrzebne.napisał go Filaret ale nie spodbał się ober.wolał kat.piotra mohyły,pisany z chęcią wygładzenia różnic między kat,a praw.
Połomniczestwo(stranniczestwo) W tradycji chrześ.pie zaczęło się IVw.św Helena udała się do Jerozolimy w poszukiwaniu krzyża Chrystusa. Wytworzyła się kultura pielgrzymek (strój, trasa, itp.). W XIX wieku pielgrzymki w Rosji były masowym zjawiskiem; oznaka pobożności; przekonanie o konieczności trudow radi Boga. Pielgrzymowano z prośbą i podzięką za łaski. W Rosji-od chrztu. W XII ks Jewfosimija Połockaja (1177 rok).”Chożdienie i humena daniła w Ijeruzalem”. (opis pielgrzymki śred). Ubiór pielgrzymka: duży kapelusz, płaszcz kaligi( przejęli od greków);wiersz duchowny „Sorok sorokow kalikow” (ludowa nazwa pielgrzyma). Inna nazwa – pielegrim (od słowa palma pochodzi połomnik). Ros pielgrzymi wyruszali wII, aby zdążyć na Wielkanoc. Biskupi rusi kijwskiej chcieli powstrzymać ludzi przed masowymi pielgrzymkami po najeździe tatarów. Woleli aby jechał przedstawiciel. Pielgrzymki utrudnił upadek Konstantynopola w 1453. Ruś stała się jedynym wolnym krajem prawdziwej wiary. ludzie zaczęli szukać świętego miejsca w swojej ojczyźnie. Był to czas zakładania wielu klasztorów (uczniowie Sergiusza z rodneża zakładali klasztory za Wołgą).Sergiusz założył ławrę troicko – sergiejowską(Sergiusz pielgrzymował w swojej duszy więc nie musiał odbyć pielgrzymki -kontemplacja to też sposób podróżowania). XV-XVII wiek – pielgrzymowanie po terenie Rusi i połomnicziestwo duchownoje. XVII wiek – wewnętrzny podział cerkwi na skutek reform Nikona. Wielu staroobrzędowców uznało pielgrzymowanie za poszukiwanie miasta Kitież XIX wiek – nadzieja na oswobodzenie Palestyny. W 1847 założono Rosyjską Misję Duchową w której przebywali pielgrzymi. Działalność misyjna z przerwami – wojn ros- tur, Iw św. W 1920 dostała się pod jurysdykcję ros C na obczyźni. W XIX wieku rząd zachęcał ludnoćć do pielgrzymek i pomagał w ich organizacji. Nadal trwały pielgrzymki wewnątrz kraju. Przed wyruszeniem do Palestyny odwiedzano ławrę w Kijowie. Strannoprijnstwo – obyczaj mówiący, że należy ugościć pielgrzyma. Potem wokół wielkich klasztorów powstały „hotele”. Rosjanie pielgrzymowali do Barii (relikwie św. Mikołaja, zazwyczaj w drodze Palestyny). Misja w Palestynie budowała dla pielgrzymów hotele w drodze do Barii. Istnieje wiele dokumentów świadczących o XIX w piel (księgi hotelowe, dokumenty państwowe o wydaniu paszportów, dzienniki pielgrzymów). Rodziny chłopskie i kupieckie bardzo starały się by ich przedstawiciele mogli odwiedzić Palestynę. Palestyna -ziemia obiecana przepełniona duchem bożym. Pielgrzym napełniał się owym duchem i cieszył się w rodzinie i wsi ogromnych szacunkiem.inny cel -Góra Atos. Liczne dok- prośby o pozwolenie na odbycie pielgrzymki. Do 1821 roku 200 pielgrzymów na rok Do k’50 800. Od 1865 w Palestynie budowano tzw. podworia, czyli swego rodzaju filie dużych klasztorów. W ich pokojach gościnnych rejestrowali się rosyjscy pielgrzymi. W 1865 pielgrzymów w Jerozolimie było 869, 1875 rok – 1100, 1885 – 2700, 1895 – 4850, 1890 – 6100. 75,6 tyś w różnych latach. Napływ pielgrzymów był różny w różnych latach. Przeszkadzały wojny, epidemie, nieurodzaje. Jednak z każdym rokiem poprawiały się warunki pielgrzymki. W latach 80′ otwarto parostatkową trasę Odessa – Hajfa. Bilety bardzo tanie, dla chłopów dodatkowo duże zniżki. W 1882 założono cesarskie pielgrzymkowe palestyńskie towarzystwo- wydawało książki i pisma (strannik, ruski połomnik, duszje-polieznoje, cztjenie). W 1885 towarzystwo wprowadziło zniżkę kolejową dla pielg. W 1914 do Palestyny wyjechało 12 tyś. osób;wiele kobiet (65% ). 1895 – 1899 – w Palestynie przebywało 20100 rosyjskich bogomolcjew, z czego 18500 stanowili chłopi. Pielgrzymowanie- domen lud. Chłop musiał zdobyc krugowuju poruku od rodziny i sąsiadów, że nie zostawił bliskich i gospodarstwa bez opieki. Wielu pielgrzymów było wdowami lub wdowcami. średnia wieku powyzej50 lat. Pielgrzym musiał też zdobyć zaświadczenie swojego kapłana o swojej pobożnożci.Ietap – podróż kolej do Kijowa -Odessy,m.czarne-Hajfa- Jerozolima. 98% korzystało z trasy Odessa – Hajfa. Pielgrzym posiadał połomniczneskuju kniżku, w której notowano trasę i miejsca noclegu( upoważniała do zniżek). Cel- przybycie w W Czwartek do J. IIpotok – mniej popularny – przybywał na B N, a często zostawał do Wielkanocy (w tym czasie odwiedzano Betlejem, Nazaret i Górę Synaj, Jordan, czasem Górę Atos). W Klasztornych sklepikach można było kupić rosyjskie jedzenie. Casrkie towarzystwo pielgrzymek finansowało pobyt pielgrzymów(19,5 rubla za każdego, pozostałe 5,5 -pielgrzym). W 1864 zbudowano w Palestynie sobór św trójcy w pobliżu świątyni zmartwychwstania pańskiego, gdzie odprawiano mszę w starocerkiewno stcersł. Po upadku komunizmu straniczestwo odżyło. Pielg do miejsc, gdzie zburzone przez bolszewików cerkwie i do Palestyny.
XIX w, AleksI zmarł w 1825-legenda, że car zostawił tron i został pustelnikiem Kozmiczjem na Syberii. na tron wstąpił MikI.uznał, że musi stłumić wszelkimi sposobami pozostałości powstania dekabrystów. Jego panowanie to czas wojen z Persją (1826 – 1828). Zwycięstwo Rosji, która umocniła swoje panowanie na Kaukazie. Był to też czas masonerii. W 1823 zdjęto zakaz działalnoci masonów. Powstało 200 lóż (5 tys członków – ks Konstanty, Spierański, Bakendorff,dekabryści, wielu oficerów). W 1826 Mik znów zakazał działalności lóż, a w 1845 nakaz zniszczyć masońską lit. MikI podwyższył zarobki i powiększył majatek cerkwi, a także jej pozycję w państwie. Starał się oczyścić cerkiew z leniwych i niemoralnych popów, których brano do wojska. Najświętszy synod wszedł w skład odpowiednich ministerstw. Pierwszym oberprokuratorem za Mikołaja był Siemion Nieczajew. Po 1825 próbował rozprzestrzenić prawosławie w Polsce. Niezbyt dobrze odnosił się do hierarchów cerkiewnych. Kolejny oberprokuror – Hr Nik Protasow – zrewidował wszystkie diecezje, walczył z korupcją, wprowadzał dyscyplinę. Za jego czasów cerkiew otrzymała swobodę od urzędników państwowych. Problem staroobrzędowców i unitów. Duża część diecezji unickich znalazła się w Rosji. Mik I nie lubi wolnomylicielstwa i sekciarstwa, więc nie znosił staroobrzędowców. W l’ 30 wielu duchownych przechodziło do staroobrzędowców. Car obawiał się tego, co staroobrzędowcy mysleli o oficjalnej cerkwi i władzy. Staroobrzędowcy byli pod surowym nadzorem. Wszystkich, którzy przechodzili na stary obrzęd, zsyłano do klasztorów. Częste procesy – w lata 1847-52, 26 tyś. staroobrzędowców było sądzonych. W 1853 państwowa akcja pacyfikacji staroobrzędowców i nawracanie ich na prawosławie. Młodzi ludzie fascynowali się starym obrzędem, żyli wśród nich i opisywali. Np. K???r – student, który zbierał materiały do pracy naukowej – policzył, że w centralnych guberniach było 50% staroobrzędowców. Oficjalna statystyka mówiła o 15%. Uznał, że staroobrzędowcy mogą być podstawą ustroju socjalistycznego w Rosji. Udał się do Turcji, gdzie żyło wielu staroobrzędowców, i rozpoczął socjalistyczną propagandę – poniósł klęskę. Aksakow,, Mielnik, Pieczerski, Samarin i Nadjeżdin też badali staroobrzędowców. W seminariach kształcono misjonarzy do pracy ze staroobrzędowcami. Unici: po rozbiorach polski wielu unitów znalazło się w Rosji. Około 2 mln. Unitów od razu przyjęło prawosławie, pozostałe 2 mln. Trzymało się wiary. Kat II wprowadziła swobodę wyznania. Paweł I zostawił tylko dwie diecezje unickie. 1804 rok centralna rimo-katoliczeskaja kolegia, w której też był udział unicki. Pierwsze próby przeniesienia unitów do cerkwi prawosławnej za Aleks I. Wtedy unici się zbuntowali i 50 tyś. Przeszło na katolicyzm. W Rosji Unię Brzeską uważano za czysto polityczną i błędną. MikI po powst dekab przystąpił do likwidacji koś unickiego przy pomocy biskupa Józefa Siemaszko i ober Protasowa. Pod wpływem katolicyzmu cerkwie unickie nie miały ikonostasów, teraz je instalowano. Obrządek oczyszczano z wszelkich katolickich wpływów. Wprowadzono prawosławne mszały. Zakazano dzieciom unickim chodzić do katolickich szkół. Zamknięto duchowne szkoły unickie i zastąpiono jest prawosławnymi seminariami. Zamknięto unickie klasztory. 21 marca 1839 roku car oficjalnie zlikwidował kościół unicki na terytorium Rosji z wyjątkiem diecezji Chełmskiej. Do Cerkwi prawosławnej przyłączono 1800 unickich prichodow. Po stłumieniu powsI zlikwidowano też diecezję chełmską. MikI jakoIcar nawiązał stosunki z Watykanem. W 1845 roku przebywał w Rzymie. W 1847 podpisano konkordat. W Rosji powstała katolicka diecezja w Terespolu, a w Petersburgu otwarto katolickšąakademię duchowną. W 1867 roku Rosja zerwała konkordat, a w 1882 znów go podpisano. W Korsuniu zbudowano wielki sobór katolicki za Mikołaja I. W 1867 Watykan ogłosił błogosławionym Józefata Kuncewicza (zabity przez prawosławnych pierwszy unicki biskup Połocka). Cerkiew w przede dniu rewolucji: 1825 – do rosyjskie jurysdykcji prawosławnej przyłączono polskie diecezje prawosławne 1831 – ławra unicka w poczajewie zostaje ogłoszona prawosławną. 1851 – ustawienie jeparchi koruńskiej, na Krymie stawia się świątynie chrz; 1888 – 900lecie chrztu Rosji 1909 – w program seminariów wprowadzono przedmiot Krytyka Socjalizmu; l’ 70′ XIX wieku – to czasu nastrojów radykalnych zwłaszcza wśród młodzieży. Reformy AlekII zaogniły sytuację. Wielu radykałów było uczniami seminariów, nihilistami, ateistami, czytali rewolucyjną literaturę. Innokjentij (wienjaminow) metropolita moskbadał tę sprawę i pisał, że seminarium psuje ludzi. Rewizje w seminarium ujawniły rozluźnienie religijności i dyscypliny. W 1881 roku (AlekIII) ustanowiono komisję, sprawdzano regulaminy, program profesorów. W rezultacie zlikwidowano autonomię duchownych szkół. Rektorami mogli być tylko uczeni mnisi. Profesorów mianowali metropolici i biskupi. 1884 – reforma programów, ograniczono kursy filozofii i matematyki, rozszerzono literaturę rosyjską i j.klasyczne. Z bibliotek usunięto książki Dobrolubowa, Pisarjewa, Sałtykowa- Szczedrina i Niekrasowa. Jednak to nie powstrzymało rewolucyjnych nastrojów. W seminariach nielegalne organizacje socjalistyczne. W 1905 miał miejsce masowy udział seminarzystów w rewolucji. Naczelnyje szkoły – istniały4typy: gosudarstwiennyje, cerkownyje, ziemskie, krystianskie. Liczba szkół chłopskich ciągle rosła – były bardzo tanie, chłopi sami je budowali. Kiedy oberprokutorem został Pobiedanoscew zaczął popierać szkoły cerkiewne, co krytykowały liberalne dzienniki, które popierały szkoły świeckie( Szkoły cerkiewne mają starą kadrę, przestarzałe programy. Nie zauważali, że w szkołach średnich uczyło wielu narodników). Rewolucjonistów wychowywały szkoły. Alek III był ortodoksyjnie prawosławny. Naradzał się ze starcami. Zbudował cerkiew Chrystusa Zbawiciela i Sobór św. Izaaka. Pobiedonoscew Konstanty- oberprokuror wykształcony, napisał podręcznik prawa dla studentów. Wykładał prawo carskim dzieciom. W 1868 został senatorem i do śmierci Alek II miał poglądy liberalne. Autor Manifestu Aleksandra III, który utrzymywał samodzierżawie; próbował uczynić cerkiew fundamentem do odrodzenia samodzierżawia, ale cerkiew nie miała na to ochoty. Odsunął od władzy święty synod, był krytykiem ówczesnej kultury rosyjskiej, chciał nasycić prawosławnymi treściami ros kulturę. Zabronił przedstawień teatralnych w wielkim poście i muzyki na pogrzebach. Uważał, że biskupi powinni często zmieniać diecezje. Odrestaurował i otworzył wiele klasztorów i świątyń (1881 – 1884 co roku otwierał 250 nowych cerkwi i 10 klasztorów). Wprowadził wiele uroczystości państwowych 1000śœmierci Cyryla i Metodego). 50 lat od śmierci Sergiusza z Rodoneża,100 prawosławia w Ameryce Północnej. Bractwa Błagotworitielnosti. przerwał liberalne reformy szkolne, powiększył liczbę początkowych szkół duchownych. Postarał się aby najlepsi absolwenci mieli dostęp do gimnazjum i uniwersytetu. Otworzył seminarzystom drogę na uniwersytety licząc że wpłyną na świecką młodzież, lecz tu się pomylił. Polepszył materialną sytuację duchowieństwa. Metropolita Antoni (chrapowicki) – zwrócił uwagę na to, że duchowni powinni być jak dawniej kształceni w Klasztorach. Pobiedonostew poniósł porażkę walcząc z inteligencją. Potępiał także szukanie Boga poza cerkwiš, dyskusji w akademiach duchownych. Niedowierzał tzw. cerkiewnym myślicielom. Nie udało mu się zamknąć fil – relig dyskusji w pt biskupa Siergieja Starogorockiego. Zabronił jednak publikować tych dyskusji. Walczył z ówczesną ideą odrodzenia cerkiewnego soboru. Znów wynikła sprawa staroobrzędwoców. Uwolnienie chłopów w 1861 spowodowało, że wielu chłopów przeszło na staroobrzęd. Od 1905 roku carskim ukazem cerkiew staroobrzędowa została prawnie uznana. Bogaci staroobrzędowcy (tietriakowowie, mrozowowowie, mamontonowie stali się mecenasami tradycyjnej kultury rosyjskiej – popowców było około 4 mln.). W 1913 oficjalnie uznano duchowieństwo starego obrzędu. Można było oficjalnie budować cerkwie i soboty. Bogaci staroobrzędowcy potem wspierali pieniędzmi rewolucję. Bogoiskatielstwo inteligencji: Pod koniec XIX wieku socjalistyczny materializm w intelektualnym planie wyczerpał się. Wielu inteligentów zwróciło się ponownie w stronę religii. W latach 40′ XIX wieku słowianofile byli tymi inteligentami, którzy zwrócili się ku prawosławiu. Jednak nie cieszyli się oni popularnością z powodu swojego antyzachodniego nastawienia. Młodzi zwracali się ku materializmowi i marksizmowi. Potem znów zwracano się ku religii, uznając że zniesieni krzywdy i niesprawiedliwości jest możliwe tylko w chrześcijaństwie (sołowiow frank bułgakow i łoskij).

Taka piękna żałoba

Posted by on 13:02 in Bez kategorii | 0 comments

Taka piękna żałoba

TAKA PIĘKNA ŻAŁOBA [w:] LEKCJE TAŃCA… B. Hrabala
Zamiast wstępu:
„Myślę, że im dłużej człowiek idzie przez życie, tym bardziej odczuwa potrzebę powrotu do swojego dzieciństwa(…)”
„I tak o to w opowieściach zatrzymałem piękne obrazy, które nie starzeją się razem ze mną”
Syrena:
Chłopiec – narrator i główny bohater opowiadania – wybiega na wybrzeże. Ogląda opalonych, pracujących marynarzy i zachwyca sie ich tatuażami. Zagaduje jednego z nich chcąc dowiedzieć się, gdzie można zrobić sobie taki tatuaż. Dowiaduje się, że gospodzie „Pod mostem” u pana Lojzia za dwa kieliszki rumu. Chłopiec idzie ulicą i widzi katowanego przez woźnicę konia. Chłopiec wyklina woźnicę i rzuca w wielkiej złości w niego piaskiem. Idzie do kościoła i „pożycza” pieniądze od św. Antoniego -> wyciąga je ze skarbonki i obiecuje oddać. Idzie do pana Lojzia, kupuje mu rum i prosi, aby wytatuować mu łódeczkę, taką, na jakiej pływał Pan Jezus. Marynarze robią mu żart i tatuują nagą syrenę. Chłopiec idzie pochwalić się wytatuowaną łódeczką księdzu dziekanowi. Wchodząc po cichu, podgląd igraszki księdza z kucharkami. Z perspektywy chłopca zabawy te są bardzo niewinne, ale czytelnik może domyślić się, że takowe nie były. Ksiądz widząc tatuaż, stwierdza, że z tym chłopiec nie może już służyć do mszy i w lustrze pokazuje mu, co tak naprawdę ma na piersiach zamiast łódki.

Sześćdziesiąt koron za centymetr kwadratowy(tytuł rozdziału nawiązuje do ceny, jaką należy zapłacić w Pradze za usunięcie tatuażu)
Stryjaszek Pepi opowiada swoje historie z życia, mocno je ubarwi. Ojciec chłopca racjonalizuje wypowiedzi i pokazuje ich zwyczajny przebieg. Stryjaszek zauważa tatuaż i zachwyca sie nim. Ojciec kroi w tym czasie chleb. Widząc syrenkę zaczyna krzyczeć. Podchodzi do chłopca z nożem i apteczką, chłopiec myśli, że ojciec chce go zabić. Chłopiec przypomina sobie scenę Abrahama i Izaaka.
Chłopiec pisze wypracowanie, kim chce być w przyszłości i wysuwa teorię, że najlepiej być bezrobotnym, bo nie musiały pracować, nie musiałby nic robić tylko sie bawić i pić i cieszyć życiem. Ojciec z nów krzyczy i wróży mu przyszłość w poprawczaku z takimi poglądami.
Rodzice idą do kinematografu. Chłopiec siedzi przed biurem browaru i rozmawia z panem Waniatko. Pyta go, kim ten chciałby zostać, gdyby skończył szkoły. Pan Waniatko chciałby zostać epileptykiem, bo taki potrafi znaleźć źródło wody, zna się na filozofii i pisze wiersze; może też osiągnąć doskonałość w postaci powieści jak Dostojewski czy Gogol; największy epileptyk = Mahomet.
Chłopiec leży w łóżku. Rodzice wracają i kłócą się. Żona z rozmarzeniem patrzyła na Gary Coopera. Chłopiec odwraca sie, bo widzi, że ojciec wyjmuje z szuflady pistolet. Wstaje z łóżka. Posikał się. Mama przytula, tata ściera posikaną podłogę.
CUD ZDARZA SIĘ CO DNIA
Zanosi czereśnie do radcy i gorszy jego rodzinę pokazując syrenkę. Radca chwali sie swoimi dziećmi, które bojąc się go pilnie sie uczą i są bardzo grzeczne. Radca trafia do szpitala. Chłopiec zbiera najpiękniejsze czereśnie i zanosi je pani radczyni. Zwykle ułożone dzieci tym razem biegają, gonią się. Wciągają chłopca w zabawę. Dziewczynka zachwyca się syrenką. Ostatnia scena rozdziału: idą dzieci radcy ulicą trzymają się za ręce i w podskokach krzyczą „Tatuś nam umarł

Podział mieszkania
W domu mieszkały dwa koty Celestyn- należał do mamy i Militka – taty. Militka się okociła, ale z innym kotem (Tatulkiem). W Boże Narodzenie chłopiec wpuszczał koty do domu, ale wdarł się Tatulek i zaczął bić się z Celestynem. Ojciec otworzył okno. Celestyn uciekł, Tatulek za nim, ale świeczki z choinki zajęły firanki i zrobił się mały pożar.

ZBEZCZESZCZONY ROZDZIELACZ
Tata ciągle sprowadzał do domu wynalazki i nowe maszyny. Pewnego razu kupił sobie motor Orion, który psuł sie w zależności od pogody. Tu urywa się opowieść o motorze i zaczyna o sklepiku ze skórami, który śmierdział i dlatego było przy nim mało ludzi. Na ryneczku chłopiec widzi stryjaszka Pepiego, który jako dusza towarzystwa opowiada historie, pije i bawi się, a ludzie pytają go o różne historie. Nagle wracamy do historii o motorze. Ojciec nie znalazł innego pomocnik, więc do rytualnej naprawy motoru wziął syna. Ojciec wyciąga delikatnie gaźnik i poleruje własną koszulą, jako najdelikatniejszą część motoru. Daje gaźnik synowi do podtrzymania, sam dalej dłubie w motorze. Chłopcu robi się ciemno przed oczami i wymiotuje na gaźnik. Chłopiec myśli, że ojciec chce go utopić, tata prowadzi go do pana Lojzia i prosi, aby wytatuować syrenie koszulkę. Niestety igła do tatuaży jest złamana. Chłopiec określa to zdarzenie, jako ocalenie.
Śmierć w rodzinie
Bobby- koń rozwożący piwo do gospód, trafia do rzeźni. Pan Urlych – woźnica dostał od ojca (kierownik browaru) 3 dni wolnego, ponieważ strata konia jest jak śmierć członka rodziny. Chłopiec opowiada tu o zniszczeniu zegarka stryjaszka przez ojca, choć nie był przy tum wydarzeniu.
TAKA PIĘKNA ŻALOBA
Jedzą kuropatwy. Przyjeżdża Wincent wraz z narzeczoną i pięknie śpiewa w pięknym stroju. Matka zazdrości, że ten dostał się do operetki. Tego samego wieczora przybywa do browaru człowiek, który z awantura dopomina się o zapłatę za wypożyczenie kostiumów i koni. Wincent oszukiwał. Był bez grosza. Ubrali ich w piękne stroje i zapłacili długi. Umiera prezydent w Pradze. W miasteczku fikcyjne pogrzeb. Zamiast grobu zdjęcie przybrane kwiatami. Procesje chodziły i składały hołd. Chłopiec stwierdza, że to dziwne, żeby dorośli bawili się w ten sposób i poszedł do domu.
GIMNAZJALISTKA
Matka chłopca jest aktorką-amatorką. Bardzo uzdolniona. Podczas przygotowań do spektaklu matka wcielała się w postać tak bardzo, że w życiu nadal grała postać. Jedna rola spodobała się wyjątkowo ojcu. Pochodziła z sztuki „Cień”. Matka miała grać kobietę na wózku inwalidzkim. Była bezsilna i skazana niejako na swego męża. Ojciec ją taka wolał w rzeczywistości. Chłopiec nie chodził na spektakle. Nie lubił mamy aktorki. Chciał mieć zwykła mamę. Nie chciał tez, by ludzie rozpoznawali go przez nią i określali jako: syn tej pani z teatru. Chciał być sam sobą. Dlatego lubił chodzić pod sklep ze skórami, gdzie było mało ludzi. Nowym spektaklem była „Gimnazjalistka”. Matka gra podlotkę zakochana w profesorze. Chłopiec sie wstydzi. Myśli o zdarzeniu ze szkoły, kiedy pewna gimnazjalistka wywołała go z lekcji na polecenie księdza i po drodze do gimnazjum zachwycała się jego syrenką. On doznaje uniesień i pierwszych erotycznych doznań. Zachwyca sie jej delikatnością i zapachem. W klasie pełnej gimnazjalistek ksiądz każe mu opowiedzieć historię Szawła. Kiedy chłopiec to robi gimnazjalistki są smutniejsze niż były, ksiądz karci je, że młodszy kolega potrafi a one nie. Podczas drogi powrotnej gimnazjalistka ignoruje chłopca. Podczas premiery „Gimnazjalistki” reżyser ogłasza, że spektakl nie będzie dokończony z powodu wkroczenia wojsk hitlerowskich do Pragi.
ARMAGEDON
Pan od gramatyki podkreśla błędy w odezwie do narodu dowódcy wojsk okupacyjnych Blaskewitzu. Zaznacza, że ktoś z taki brakami nie może być przykładem kultury i przedstawicielem narodu.
Rzeźnika w miasteczku przezywano Armagedon, ponieważ jeszcze 2 lata przed wejściem wojsk okupacyjnych przepowiadał walkę ostateczną. Ludzie sie z niego śmiali. Pan Armagedon po wkroczeniu wojsk nie posiadał się z radości. Myślał, że anielskie hufce rozprawią się sie z Niemcami. I zapanuje światowy pokój. Pan Armagedon postawił przed budynkiem, w którym stacjonowały wojska patefon wtórując jego dźwiękom śpiewał: „Bój to będzie ostatni”. Żołnierze niszczą patefon i mocno ranią Pana Armagedona, po czym wywożą go gdzieś ciężarówką. Chłopiec porównuje błąd gramatyczny z orędzia do narodu z błędami gramatycznymi popełnianymi przez Niemców już wcześniej w Polsce, Francji i Belgii – są to błędy, które teraz Niemcy już muszą popełniać. Chłopiec mówi też o panu Rehr(właścicielu sklepu ze skórami), że po raz ostatni inwentaryzuje swój sklep, ponieważ od Żyda już nikt niczego nie kupi. Żydzi mają wracać tam, skąd przyszli np. do Galicji. Chłopiec się dziwi, że pan Rehr ma opuścić sklep, bo nigdy nie znał nikogo, kto z taką radością sprzedawałby skóry.. Do ciężarówki pełnej bladych twarzy i przestraszonych oczu wchodzi rodzina pana Rehra. Jego synek prosi, żeby wrócili do domu. Opowiadanie kończy się: Armagedon.

ÓŁTY PTAK
Na drzewie siedzi piękny żółty ptak. Stryjaszek Pepi porównuje do niego Franciszka Józefa. Ojciec za to stwierdza, ze żółty ptak to może duch pana Armagedona. Chłopiec nie może spać. Szuka na drzewie złotego ptaka, ale juz go tam nie ma. Żółty ptak nigdy już nie powrócił, tak samo jak rzeźnik – pan Waszyczek (pan Armagedon)
MÓJ CHRZESTNY ZELENY
Został chrzestnym chłopca przed jego bierzmowaniem. Obiecał kupić zegarek, jeśli nie będzie musiał pomagać ojcu w warsztacie przy motorze. Wykonywał różne rzeczy z drewna. Lubił palić. Pewnego razu nie mógł znaleźć zapałek. Zapytał swoją żonę, grzecznie i spokojnie gdzie są. Ona nie usłyszała. Z każdym kolejnym wołaniem agresja w nim narasta aż do słów: Ty kurwo jedna! Wbije cię w ziemię jak gwóźdź! Ze złości porąbał szafę – zawsze to robił. Żona kupowała specjalne szafy do rąbania. Chłopiec myśli, że to on tak irytuje chrzestnego, bo ilekroć podchodzi pod płot ich obserwować tylekroć jest awantura i rąbanie szafy.. Po kolejnym ataku furii chrzestny mówi: „My Słowianie jesteśmy okropnie wrażliwi”. Chłopiec myśli: Chciałbym, żeby mój tata był taki wrażliwy i żeby rozwalał szafki i wyzywał nas od kurew. Chłopiec przyglądając się pracy chrzestnego nie wytrzymuje i woła: założę się ze to będzie zegar z kukułką. Chrzestny przestraszył sie i odrąbał sobie palec. Zamiast porąbać szafę odrąbuje sobie rękę i rzuca nią nad chłopcem do rzeki.
Wojna się kończyła. Tatuś słuchał komunikatów z radioodbiorników – nadciągają Rosjanie. Festyn z rosyjskimi żołnierzami. Wujaszek Pepi bawi sie i tańczy z żołnierzami. Żona chrzestnego rozmawia z kimś, choć nikt do niej nie mówi.

Kategorie literatury dziecięcej

Posted by on 07:46 in Bez kategorii | 0 comments

Kategorie literatury dziecięcej

Alicja Baluch „Książka jest światem”

Książka ta pełni rolę przewodnika: dla dzieci małych oraz dla doradców lektury dzieci starszych i nastolatków.
Składa się z dwóch części: w pierwszej dla młodszych oraz w drugiej dla starszych dzieci i dla młodzieży pojawiają się problemy gatunków, konwencji literackich, motywów, wątków i tematów, toposów i archetypów, także teatru dla dzieci lub gier RPG, dziecięcej ikonosfery i młodzieżowej subkultury. W każdym „małym rozdziałku” prezentowane są tytuły dobrych i wartościowych książek ( przyjemne i pożyteczne tzn  )

Pogaduszki do poduszki. O literaturze dla najmłodszych.

*Aby dzieci miały radość i oczywiście pożytek z opowiadanych bajek i wierszyków, można sięgać po lektury z dzieciństwa, ale wzbogacać lekturę także o pozycje nowe, zwłaszcza te z sympatycznym bohaterem, pogodnym zakończeniem i w ładnym wydaniu. Dodatkowo dziecko z mimiko, tonu głosu i gestów lektora ( mama, tata ) czerpie wiadomości o ocenie zdarzeń i postaci świata przedstawionego. Dorosły powinien wciągać dziecko w aktywne, artystyczne przeżycia np. podrzucanie dziecka na kolanach w rytm wierszyka Konopnickiej „Pójdziemy w cudny kraj” , gdzie podrzucamy , gdy obecne są zauważalne w wierszu „patataje” cyt. „Patataj, pójdziemy w cudny kraj” . Ps. Uważamy aby nie uszkodzić dziecka.
Kołysanki, wyliczanki, piosenki, wierszowane bajeczki otwierają dziecko na świat.
„Jeż” K.Kotowska; „Dobry potwór nie jest zły” A.Onichimowska

*Literacka przygoda dziecka zaczyna się od kołysanki, które prawie każda matka nuci swemu maleństwu na dobranoc. To rodzice wprowadzają dziecko w krainę czarów, uczą rozumienia i przeżywania sztuki słowa. Być może zaczyna się to już wcześniej, cicho nucona piosenka na ogromy wpływ także na dziecko, które dopiero ma się urodzić.
Dorośli nie powinni usprawiedliwiać się brakiem czasu, gdyż 15 minut wieczorem to niewiele, a wzajemne „kołysankowe” porozumienie zostaje na całe życie.
„Zasypianki nowe” J. Kulmowa; „Dębowa kołysanka” A.Kamieńska

*Ważne są także „rozbudzanki”, które zachęcają dziecko do zabawy. Są to specyficzne zachowania ruchowe dorosłych i dzieci, polegające na klaskaniu, szczypaniu i łaskotaniu, przy okazji miniaturowych fabułek np. „kosi, kosi łapci” W pierwszym kontakcie dziecka z kulturą najważniejsze okazuje się zespolenie gestu, obrazu i słowa. W tym naturalnym związku sytuują się na najwyższym poziomie rozwoju dziecka gry i zabawy rówieśnicze w jaworowych ludzi, wilka i gęsi. Dzieci na wzór tych zabawowych form językowych, spontanicznie próbują wytworzyć własny folklor np. wyliczanki typowe: Entliczek pętliczek; rymowanki wołanki: Biedroneczko leć do nieba; rymowanki szkolne; rymowanki łańcuszkowe; prezezywanki.
Ich wartość dydaktyczna polega na realizacji w uproszczonej formie określonego rodzaju poezji o rodowodzie ludowym. Należy pamiętać, że przekornym dziecięcym wyliczankom towarzyszy żywiołowa radość dzieci przekonanych, że posiadły magiczne formuły, które dają władzę np. Ene due rabe.
„Sroczka kaszkę warzyła” Z.Rogoszówna

*Bajeczka: jest to zdarzenie zmyślone, w którym najważniejszą rolę odgrywa bohater, najczęściej zwierzątko. Wywodzi się ona z baśni magicznych i bajek zwierzęcych. Z nich zaczerpnęła elementy fantastyki, magiczności, alegorii i dydaktyzmu. Od siebie dodała humor sytuacyjny i językowy. Oprócz morału lub zabawnej pointy w utworach tego typu pojawia się też galeria portretów : zwierzątka są chytre, ślamazarne (ślimak) itp. Autorka zaleca, aby dziecko uczyło się na pamięć bajeczek i recytowało je przy każdej nadarzającej się okazji ( patrz: imieniny cioci). Można też zabawić się w teatrzyk, wykonać ilustracje.
Jan Brzechwa; Julian Tuwim; Wanda Chotomska; Kornel Makuszyński

*Opowieści prozą: korzysta ona z innych dobrodziejstw niż wiersz. Baśń ludowa opiera swą konstrukcje na powtarzaniu motywów „wysuwających” się stopniowo jeden z drugiego i tworzących nieprzerwany łańcuch przyczyn i skutków. Np. baśń o raku Nieboraku; kogucie Piejaku; kaczce Kwaczce, kotku Mruczku. Przeciwieństwem takiego „węża” może być opowieść o gościach w glinianym dzbanku Szelburg-Zarambiny tzw. zabawa w koło młyńskie. Postaci tańczą we własnym gronie.

*Wiersz i wierszyki : powiedzieć wierszyk dla dzieci to tyle, co zrymować albo też nadać słowom rytm, tak żeby można je było wyklaskać, wystukać. Aby dziecko zabawić, wzruszyć, objawić dziecku rolę poety powinien recytować mu strofy znanych twórców. Dziecko często samo podąża wskazaną drogą i rozpoczyna zabawę słowami. Najprostszy wiersz to regularny dwuwiersz. Najstarsze utwory dla dzieci to „Powiastki i bajki” S.Jachowicza, które wyrażały oświeceniowe idee. Z kolei Maria Konopnicka opierała się na wzorcu pieśni ludowej, dlatego w jej wierszach tak częste są refreny, dopowiedzenia- śpiewność.

*Baśnie: dziecięcy psychiatra polecał baśnie jako skuteczny środek wzmacniający kruchą psychikę dziecięcą. Ich cudowność polega na tym, że są w stanie przemawiać językiem obrazów, w którym ucieleśniają się różne fantazje dziecka: życzeniowe_ w postaci dobrej wróżki; niszczycielskie- zła czarownica, lękowe- wilk. Te baśniowe obrazy są pożyteczne, bo mogą uwolnić dziecko od chaosu emocji, uporządkować sprzeczne uczucia. Baśń pokazuje dziecku, że jeśli chce ono dorosnąć musi oswoić strach, znieść odrobinę cierpienia podjąć ryzyko spotkania ze „smokiem”, czyli nieznanym.
Bajki Charlesa Perraulta: o Czerwonym Kapturku, Śpiącej królewnie. Oparte są na wątkach ludowych, w których najważniejsza jest przemiana: nieposłusznej dziewczynki w rozumną panienkę, śpiącej w rozbudzoną. Także „Baśnie” braci Grimmów; „Baśnie z tysiąca i jednej nocy”

*Ogrom i miniaturka : relacja duży- mały jest typowa dla układów, w którym żyje dziecko. Dobrze, gdy jest ktoś młodszy od niego np. Kubuś Puchatek ( trzymany prze Krzysia za nóżkę ). Maciupinki w literaturze: krasnoludki. Karzełki, skrzaty, fantastyczne stworki: Pinokio, Plastuś, Cudaczek-Wyśmiewazcek, Muminki, Hobbici itp.
Ich przeciwieństwem są potwory, które budzą lęk dziecka np. smoki, diabły zwykłe lub morskie, duchy. Występuje motyw walki z potworem. Aby go zwyciężyć należy zabić go ( jak smoka wawelskiego) lub pokochać ( Piękna i Bestia) albo oszukać ( Kot w butach oszukał groźnego czarodzieja). Wygrywa nie tylko silniejszy, ale lepszy i sprytniejszy. Chodzi o to, by pokazać dziecku, że nawet małemu może się udać. Nie trzeba chronić dziecka przed takimi obrazami, bo właśnie wydobyte na światło dzienne maleją i tracą swoją moc.

*Świat na opak: np. „włóżmy czapki na nogi a sandały na głowę”. Przyjęcie tych słownych niedorzeczności przez dziecko wymaga rzetelnej wiedzy o świecie. Dziecko odczuwa wtedy umysłową przewagę nad tymi, którzy ujawniają tak dużą nieznajomość świata.
K.I.Gałczyński; J.Tuwim;W.Chotomska

*Ja to ja, czyli pamiętnik Plastusia: we wczesnym dzieciństwie wszyscy tworzymy wiersze, dopiero później uczymy się mówić prozą. Dziecięce gaworzenie odpowiada bowiem budowie regularnego wiersza. Wiersz dzieci od 2 do 5 lat powstają podczas hopsania ( que?! ) i skakania. Z wiekiem ich twórczość odrywa się od śpiewu i tańca, starsze dzieci w celu napisania wiersza siadają przy stole i pilnie sięgają po papier i ołówek. Jest konieczny etap ewolucji, który polega na naśladowaniu wzorów. Dojrzewaniu do tradycji literackiej. Oprócz poezjowania powstają często osobiste zapiski, próby pamiętnika.
Do wybitnych utworów należy „Plastusiowy pamiętnik” M.Kownackiej. Główny bohater, ulepiony przez małą dziewczynkę, doskonale nadawał się do szkolnego piórnika. Występuje on w roli bohatera i narratora spisującego perypetie uczniów pierwszej klasy.

*O teatrze dla najmłodszych: do teatru dorasta się długo i powoli. „Teatr palców” : niemowlak śledzący własne paluszki, poruszające się przed jego oczami. Dla starszych dzieci: myszka, która idzie po kościele, a której towarzyszy gest wspinania się palców po ciele dziecka i łaskotania go pod bródką.
Jest to właściwa pora by zaprowadzić kilkulatka do teatru, w domu także można urządzić wspaniałe widowisko z kotarą z koca i biletami dla dorosłych. W czasie choroby dziecka można wspólnie wykonać papierowy teatrzyk z postaciami wyciętymi z kartonu, pokolorowanymi, potem zaś odegrać nimi scenki.
Dzieci nie zawsze miały swój teatr, pierwszy to teatr szkolny jezuitów i pijarów za czasów St.Konarskiego. Na początku XX wieku pojawił się teatr marionetek dla dzieci. Najpierw inscenizowano różne bajki i baśnie, potem adaptowano wybrane utwory ( Jaś i Małgosi, utwory Marii Kownackiej )

*Ilustracje, filmy i gry komputerowe dla dzieci: Pierwsze książeczki, z którymi styka się dziecko, to książki z obrazkami. Oglądanie ich polega na rozpoznawaniu pojedynczych przedmiotów i postaci, łączeniu przedstawionych elementów w sceny i szeregi zdarzeń. Ilustracje pełnią ważną funkcję: pokazują lub objaśniają towarzyszący im tekst literacki.
„Księga przygód Koziołka Matołka” dynamiczny tok akcji wspierają komiczne obrazki, które pozwalają wodzić paluszkiem „od przygody do przygody”. Kolejny etap rozwoju to wyklejanki, kolaże, obrazy baśniowe i liryczne.
Problemem budzącym niepokój rodziców są komiksy i gry komputerowe. Komiks jako sekwencja narracyjna obrazów, należy do sztuki. Są więc komiksy złe i dobre, polecać należy tylko te wartościowe. Za dobre filmy animowane uważa się np. Krecika ( o jo! ) Żwirku i Muchomorku ( Madziu pamiętaj! Żwirek i Wigurek to inna bajka  ), Bolek i Lolek. Zastrzeżenia budzi np. japońska manga ( buuu….), w którym zauważamy nadmiar agresji. Z kolei baśnie multimedialne na płytach CD mogą być zaproszeniem lub zamknięciem lektury poprzez kontakt ze sztuką słowa i obrazu. Najpierw jednak zapoznajmy dziecko z oryginałem.

*Klechdy – dokąd prowadzą? : „Klechdy sezamowe” B.Leśmiana są poetycką parafrazą „Baśni z tysiąca i jednej nocy” ( w których pełno jest motywów religijnych, dziś już słabo widocznych ). Także w klechdach Leśmiana: o Alibabie, Aladynie i lampie, pięknej Parysadzie, obrazy noszą znamiona sacrum. Do tego typu niezwykłych miejsc należą np.: las, ogród, góra. Dopiero, gdy dzieci porosną zrozumieją, że w słowach tych kryją się także bogatsze znaczenia np. ogród- symbol raju.

*Akademia, w której rozwiązuje się zagadki świata: Autorska baśń literacka np. „Kubuś Puchatek” A.A.Milne; „Pinokio” c.Collodie; „Alicja w krainie czarów”, „Piotruś Pan”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnicka ( ble!), „Akademia Pana Kleksa” J.Brzechwa.
Brzechwa mistrzowsko odświeżył i przekształcił tradycyjne formy gatunków dla dzieci- bajkę zwierzęcą i powiastkę, wprowadzając do niej elementy satyry i groteski. Zmiany te dokonał poprzez grę słów, paradoksy i nonsensy językowe. Opowieści i Panu Kleksie mają charakter trylogii ( Akademia , Podróże, Triumf Pana Kleksa ). Chłopcy pozostający pod opieką Mistrza Kleksa uczą się kleksografii i przędzenia liter, leczenia chorych sprzętów, jedzą malowane posiłki. Doświadczenia te mają charakter inicjacyjny. Pan Kleks pełni rolę przewodnika, realizuje także postać człowieka wtajemniczonego: umie fruwać, raz jest mały, raz duży. O takim opiekunie i takiej szkole marzy każde dziecko.

*Wiersz dziecięcy: posiada on podwójnego adresata: dziecko i dorosły (który potrafi dostrzec styl paidialny: takim, w którym wartością estetyczną jest „dziecięcość” ). W tekście literackim objawia się ona określonym rodzajem wyobrażeń, wyglądów czy emocji właściwych dziecku np. „Niańka króla Heroda” K.Iłłakowiczówny, ukazujący Heroda jako niemowlaka piastowanego przez niańkę. Powoduje to rozbicie utrwalonego od lat obrazu, okrutnego króla Heroda, który przecież też kiedyś był dzieckiem.

*Trochę o magii w literaturze dla dzieci: słowo „magia” pojawia się najczęściej w ramach fantastyki, która prezentuje się dzieciom w baśniach magicznych. W nich zaś cuda i dziwy są wywołane czarami, są bezpieczne i uzasadnione. Dzieci najpierw wierzą , a potem bawią się, że wierzą w obecność wróżek, magów, przedmioty posiadające czarodziejską moc, zaklęcia, eliksiry, uroki i wróżby.
W baśniach pojawiają się złe moce: diabły, czarownice, bazyliszki; we współczesnej literaturze: duchy i monstra, jednak często pojawiają się jako łagodne, śmieszne stworki.
Twórcy fantastyki: J.Korczak „Kajtuś Czarodziej”; Jan Brzechwa „Pan Kleks”; Z.Kossak-Szczucka; H.Górska. W sprawie kontrowersyjnego Harrego Potera: dzieci wychowane na baśniach magicznych będą czuły, że jest to zabawa na niby. Jeśli nie znają kanonu literatury dziecięce, to źle to świadczy o ich dorosłych opiekunach ( proszę więc nie czepiać się Harrego, Poter rulez!!! )

Samodzielna lektura. O książkach dla młodzieży.

*Rola czytelnika: Kiedy dziecko dorasta rezygnuje z pośrednika lektury. W wieku ok. 10-12 lat dziecko potrafi i chce samodzielnie czytać. Na tym etapie dziecko już samo może dokonywać wyboru lektur, zwłaszcza tych, które zaspokajają jego potrzeby emocjonalne i estetyczne. Książka łagodzi wtedy napięcia. Dziecko pozostaje z książką sam na sam, bez obowiązku dzielenia się wrażeniami i przemyśleniami. Dorośli powinni z daleka obserwować po jaką książkę dziecko sięga, potrzebne są także rozmowy na temat przeczytanej książki.
Polecamy: K.Makuszyński „O dwóch takich…”; J.Kulmowa „Wio, Leokadio”; „Emil i detektywi”

*Adaptacje: zanim pojawiła się wartościowa lektura dla dzieci sięgano po: „Żywoty sławnych mężów” (biedne dzieci!), Eneidę Wergiliusza itp. Kontynuacją tych moralizatorskich tendencji były powiastki Diderota i Woltera, bajki Ezopa.
Dopiero adaptacje „Przygód Robinsona Cruzoe” (1719) „Podróże Guliwera” (1726) i „Don Kichot” (1786) trafiły w zainteresowania młodych odbiorców. W ten sam sposób wydano: powieści Dickensa (XIXw.); cykl o Indianach Coopera, a w Polsce „Trylogię” i „Krzyżaków” Sienkiewicza.
Oryginalne powieści dla dziewcząt ukazały się później. Pierwszą polską książką dla dziewcząt była „Pamiątka po dobrej matce” Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, wydana w 1818. Współczesne : „Panna z mokrą głową” K.Makuszyńskiego; „Inna” I.Jurgielewiczowej; „Agaton-Gagaton, jak pięknie być sobą” Marty Fox czy „Chwileczkę Walerio” K.Siesickiej. W książkach dla chłopców często obecne są watki fanastyczno-przyrodnicze np. „Gucio zaczarowany” Urbanowskiej, opowieść o leniwym chłopcu przemienionym w muchę, który zmienia się w pracowitego owada.
Odmiany powieści: obyczajowa np. Ożogowska, Siesicka, Musierowicz; podróżniczo-przygodowa: Fiedler, Szklarski; kryminalno-sensacyjna: Bahdaj, Niziurski; science fiction: Lem.
*Kategoria „przygody”: powieść, gdzie ważną rolę odgrywa element przygody, stała się ulubioną lekturą dzieci starszych i młodzieży. Bo dziecko i młody człowiek lubi ruch, chce, żeby coś się działo. Przykłady: „20 000 mil podmorskiej żeglugi” J.Verne i „Tajemnicza wyspa” R.L.Stevensona; „Rob Roy” W.Scott; Karol May i jego powieści o Indianach, Mark Twain i jego Tomek Sawyer .
Powieści przygodowe podejmujące temety związane z przyjaźnią, wątki psychologiczne i społeczne to np. „Pięcioro dzieci i coś” E.Nesbit; „Wakacje z duchami” A.Bahdaj; „Zew krwi” J.London, Harry Potter.
W Polsce klasyczną powieścią przygodową jest „W pustyni i w puszczy”, drukowana początkowo w odcinkach, w wydaniu książkowym od razu osiągnęła sukces.

*Powieść inicjacyjna: Słowo inicjacja oznacza początek, u ludów pierwotnych oznaczało przyjęcie młodych do społeczności starszych. Współcześnie rytuał przejścia może dokonać się przez literaturę. W niej właśnie pojawia się takie ukształtowanie świata przedstawionego, w którym główny bohater musi przekroczyć granicę. Granica ta okazuje się progiem dojrzałości, ujętym symbolicznie np. spotkanie ze smokiem, ofiara krwi.
Rytuały inicjacji w literaturze: „Córka czarownic” D.Terakowska; „Panna Nikt” T. Tryzna.
Powieść inicjacyjna poprzedzona była powieścią rozwojową i edukacyjną. Wywodziły się one z okresu mieszczańskiego realizmu w Niemczech. Fabuła obejmowała zazwyczaj wycinek z życia głównego bohatera ( dzieciństwo, lata nauki, okres poszukiwania miejsca w społeczeństwie ) np. „Lata nauki Wilhelma Meistra” Goethe ( 1796- klasyka); „Bezgrzeszne lata” K. Makuszyński.
Powieść inicjacyjna różni się od rozwojowej i edukacyjnej pogłębieniem problematyki psychologicznej, sięgającej nawet nieświadomości. Stad obrazy przejścia wypełnione są głębokimi, wręcz zmitologizowanymi znaczeniami np. magiczne traktowanie imienia, poddanie się kierownictwu osób magicznych.
Dla chłopców: „Nie kończąca się historia” M.Endego. Bohater dokonuje wielokrotnych przemian ( chce być piękny, potem silny, twardy, odważny ) Potem dochodzi do tego, że nie chce być sam, marzy o tym, by nazywano go dobrym człowiekiem, na końcu chce zostać Dziecięcym cesarzem. Bastian chce by go kochać, chce odnaleźć się w jakiejś wspólnocie. Odkrywa w sobie chęć serdecznego związku z ojcem, taki związek jest wzorcem doskonałym.

*Archetypy: książki, które przyciągają czytelnika to te, które opierają się na pierwotnych obrazach. Te wzorce według Junga przekazywane są przez nieświadomość zbiorową z pokolenia na pokolenie. W prawdziwym arcydziele na archetyp nakłada się sygnatura, czyli to, co autor dodaje od siebie: tło, nastrój, metafory, niedomówienia. Własny styl. Takie utwory to np.: „Kubuś Puchatek” Milne, „Mały Książę” Saint-Exuperego: „Król Maciuś pierwszy” Korczaka, „Świat Zofii” Gaardera; „Władca pierścieni” Tolkiena.
W literaturze tej pojawiają się specyficzne archetypy i symbole objawiające odwieczne reguły zachowań w ważnych momentach życia: narodzin i śmierci, spotkania z osobą płci odmiennej czy z „nieznanym”. Dla dzieci takie momenty życia mieszczą się w symbolicznych obrazach: królewny, ogrodu. Odkrywamy je w „Małej księżniczce” i „Tajemniczym ogrodzie” Burnetta; „Przygodach Piotrusia Pana” Barriego.
Dla młodych ludzi pojawią się w literaturze archetypy, które tworzą obraz drogi np. wiedźmin z cyklu Sapkowskiego. Jest on stale w drodze, uczy nie przywiązywać się do niczego. Każdy człowiek wybiera własną drogę poznania. Przeżycie miłości mieści się tutaj w archetypowym spotkaniu animy i animusa: Geralt i Yennefer.

*Toposy literatury „trzeciej”: Literaturę popularną uważa się za literaturę uproszczoną, ponieważ korzysta z powtarzających się schematów fabularnych, stereotypowych postaci. Podstawową zasadą kompozycyjną jest podział świata przedstawionego na czarny i biały, wywodzi się to z mitów i baśni. W literaturze dla dziewcząt funkcjonuje utrwalony schemat: spotkanie, miłość od pierwszego wejrzenia, rozłąka, perypetie, zwycięstwo np. „Magda.doc” M.Fox, gdzie mamy: Kobietę Anioła, która przebacza krzywdę koledze, ojcu jej dziecka; Kobietę Fatalną: matkę odrzucającą swą córkę oraz Herosa: ojca chłopaka, który chce się zaopiekować dziewczyną w ciąży. Inne: Ewa Nowacka „Małe kochanie, wielka miłość”; Ewa Przybylska „dzień kolibra” „Dotyk motyla”.
Typowe dla powieści popularnych są przedstawione w nich przestrzenie- raju dzieciństwa i piekła cierpień życia dorosłego.
Inny rodzaj literatury, jest zakorzeniony w młodzieżowych czasopismach: korespondencja dotycząca ważnych spraw. Np. „Listy o trudnym dojrzewaniu” E.Jackiewiczowej.

*Jeżycjada („miejsca kochane”): to cykl książek o rodzinie Borejków z Poznania ( „Szósta klepka”…”Język troli”; łącznie 15 pozycji). Zbiór ten podejmuje topos „domowego ogniska”, czyli miejsc kochanych, do których wraca się wspomnieniem. Saga rodu Borejków odznacza się żywością i błyskotliwością narracji, prawie malarską naocznością w opisach postaci i zdarzeń oraz aktualnością sytuacji obyczajowej i politycznej. Dom Borejków jest niczym dom Muminków: otwarty dla każdego, kto potrzebuje pomocy, wspólnota dająca poczucie bezpieczeństwa. Najważniejsze miejsce to stary dębowy stół, gdzie odbywają się debaty na temat książek.

*Sacrum w literaturze: sacrum to to, co niecodzienne, niezwykłe, przeżycie bliżej nieokreślonej tajemnicy. Sacrum to miejsce pierwszych spotkań zakochanych, dom rodzinny, szczyty gór. W literaturze dla dzieci i młodzieży tworzą się wartości sakralne.
W „Opowieściach z Narnii” C.S.Lewisa mamy do czynienia z literackim ujęciem sposobów doświadczania i przeżywania przez człowieka relacji ze sferą sacrum, której się lęka, ale do której pragnie się zbliżyć. Opisy takich spotkań z „nieznanym” pojawiają się w scenach kontaktu dzieci z Aslamem.
Inne: „Samotność Bogów” „tam, gdzie spadają anioły” D.Terakowska; „Opowieść wigilijna” Ch.Dickens; „patyki i patyczaki” J. Twardowski.

*”Ciemne” fabuły: literatura podejmująca trudne tematy m.in. „Pamiętnik narkomanki” B.Rosiek ( narratorka przedstawia krok po kroku zapadanie młodej dziewczyny w nałóg); „My, dzieci z dworca ZOO” Christiane F.( autentyczny dokument powstały z zapisu magnetofonowego o młodocianych narkomanach z Berlina) ; „Buszujący w zbożu” J.D.Salinger ( „zboże” to miasto, które zwłaszcza w nocy jest nieprzyjemne i niebezpieczne. Bohater Holden Caulfield, zagubiony i zbuntowany powraca do domu, natykając się na prostytutki, homoseksualistów itp. ) ; „Władca much” W.Golding ( grupa chłopców tworzy na bezludnej wyspie miniaturowe społeczeństwo, narastają konflikty ).

*Bestsellery: czyli utwory, które dobrze się sprzedają. Czasami decyduje o tym nie wartość książki, lecz dobra reklama.
„Harry Poter i kamień filozoficzny” J.K.Rowling. Opowieść o chłopcu sierocie, który dowiaduje się, że posiada magiczną moc. Zaczyna uczęszczać do szkoły magii i uczyć się czarodziejstwa.
„Alchemik” P.Coelho: wędrówka pasterza po skarb odkrywa reguły życia. Każdy człowiek powinien podążać za własnym powołaniem. To baśniowa alegoryczna opowieść, w której pojawiają się mądre rady.
„O wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną” D.Masłowska: monolog Silnego: dresiarza z Trójmiasta, z ciągotami anarcho-lewackimi i nacjonalistyczno-ksenofobicznymi zarazem.

*Książki kultowe: to nie to samo, co bestseller. Fani czytają wybraną książkę z namaszczeniem, powołują się na nią, szaleją na jej punkcie ( w skrajnych wypadkach stawiają jej ołtarzyk ).
Jostein Gaarder, z zawodu nauczyciel filozofii w norweskich szkołach, jest autorem niezwykłych książek dla dzieci i młodzieży, porusza problemy egzystencjalne i ostateczne. W „Świecie Zofii”, główna bohaterka, wracając pewnego dnia ze szkoły znalazła w skrzynce pocztowej list. Fakt ten zapoczątkował serię listów, składających się na podręcznik filozofii.
„Ptasiek” W.Wharton: główny bohater, chłopiec o bardzo wrażliwej psychice, hodujący patki, wpada w obłęd…sam staje się ptakiem. Dopiero przyjaciel wyprowadza go z matni.
„Panna Nikt” T.Tryzny: to opowieść o dorastającej dziewczynie, która wychowana na wsi, po przyjeździe do miasta zgubiła drogę. Oszukana przez koleżanki, uznała, że jest nikim. Sfilmowane przez A. Wajdę.
Inne: „Córka czarownic” D.Terakowska; „Kraina Chichów” J.Carroll; „Lot nad kukułczym gniazdem” Keseya; „Mistrz i Małgorzata” Bułhakow; „Mistycy i narkomani” Michalewski, „Władca Pierścieni”Tolkien.

*Filozofia rock and rolla i wiersze Morrisona: rock and roll powstał w latach 50, wywodzi się z muzyki murzyńskiej. Rockowy muzyk wyśpiewuje swój ból i żal po utracie wspólnoty, tęsknotę za miłością, wolnością itp.
James Douglas Morrison : alkoholik i narkoman, buntownik i poeta. ( por. R.Wojaczek). Jego utwory, obnażone z konwencji, sięgały wnętrza i były dla niego sensem życia.

*Mowa ciała: młodzi ludzie słuchają różnorodnych gatunków muzyki ( pop, disco-polo ) Niektórzy uprawiają punkowy taniec „pogo”, który polega na bardzo brutalnym zderzeniu się tancerzy ze sobą ( oj jo… Misie lubię pogo, pogo lubi Misie ). Stage diving: rzucanie się ludzi ze sceny, obyczaj rytmicznego i gwałtownego potrząsania głową, co pogłębia stan transu i oszołomienia ( oł je). Psychologia wyjaśnia to jako władowywanie agresji, a także zaspokajanie w sposób wynaturzony niezwykle ważnej ludzkiej potrzeby- dotyku ( jestem wynaturzona…). Przykład : „ONO” D.Terakowskiej: scena w dyskotece zakończona gwałtem.
Współczesna psychologia wiele mówi o adaptacji społecznej, szukaniu form zastępczych m.in. w młodzieżowych subkulturach. ( zupełnie nie rozumiem przesłania tego rozdziału) .

*Imperium kontratakuje ( star wars): „Gwiezdne wojny” zawładnęły wyobraźnią milionów miłośników fantastyki. Dlaczego? Bo opowiada o herosach i potworach obdarzonych nadludzkimi możliwościami ? Luke Skywalker to ubogi chłopiec marzy o opuszczeniu rodzinnych stron i dokonaniu niezwykłych czynów. Przeznaczenie sprawia, że jego marzenia spełniają się. Towarzyszy mu Leia: towarzyszka niedoli; Obi-Wan_Kenobi: nauczyciel, ciemny bohater: Darth Vader. Jest więc to mityczna opowieść o losach człowieka.

*Fantasy: to stosunkowy nowy gatunek, rozwinęło się w Ameryce, później w Europie. W fantasy dominuje dziwność i groteska, a akcja pełna jest dziwnych wydarzeń, toczą się w różnych przestrzeniach, często onirycznych, wypełnionych nieznanymi postaciami: hobbitami, elfami, krasnoludkami, smokami.
W Polsce najwybitniejszym przedstawicielem tego gatunku jest Sapkowski. W siedmioksięgu o Geralcie widoczny jest schemat świata podzielonego pomiędzy zło i dobro. Każdy, kto sięga po dzieła Sapkowskiego, musi znać wiele innych utworów, do których odwołuje się autor (coś jak Shrek). Do fantasy należą dzieła bardzo zróżnicowane, gdyż gatunek ten zawiera wiele odmian: heroic fantasy, sword and sorcery, science fantasy, fantasy heroiczna. Pojawia się wariant humorystyczny np. Terry Pratchett z cyklu „Świat Dysku”. Bohaterowie to m.in. Śmierć, która bardziej śmieszy niż straszy, czy chłopiec uczący się magii z podręcznika Conana barbarzyńcy.
Dark fantasy to np. „Kroniki wampirów” Anne Rice. Obnażają ciemność, bohaterowie to wampiry, wilkołaki, upiory. Są to wrażliwe, pełne namiętności i mocy istoty przemierzające świat.

*Powieści fantazmatyczne: jest to taka odmiana powieści, która materiał fabularny czerpie z tzw. fantazmatów, czyli snów na jawie. Somnambuliczna niespójność, zamazanie konturów, brak pełnej wyrazistości sensów przedstawionych całości- oto cechy wątków fantazmatycznych. Fantamazy to wytwory wyobraźni, którą żywiła się ludzkość od zarania. Odsłaniają podwójną rzeczywistość, w której przebywa człowiek: jawy i snu, ludzi i duchów. Ponieważ swobodne poruszanie się w obu rzeczywistościach jest warunkiem równowagi naszego istnienia, uczy go sztuka, a więc i literatura.
„Zwierzoczłekoupiór” T.Konwicki: opowieść o podróżach do innych światów okazuje się fantazmatem umierającego chłopca, który opuszczony przez rodzinę sam sobie opowiada bajki.
„Bracia Lwie Serce” A.Lindgren: Nangijala jest krainą złożoną z wyobrażeń. Tworzy ją fantazmat umierającego chłopca, rozbudzony przez opowieści starszego brata, który pragnął go pocieszyć.
„Poczwarka” D.Terakowska: Myszka, dziewczynka z zespołem Downa. Niedostępne dla dorosłych jej głębokie doświadczenia tworzą własny piękny świat. Na tym tle rzeczywistość jawy okazuje się szara i splątana.
„Ono” D.Terakowska: posiada dwa zakończenia: w pierwszym zgwałcona dziewczyna znajduje pomoc i wszystko dobrze się kończy, w drugim ciąża zostaje usunięta. Z analizy zdarzeń wynika, że pierwsze to tylko marzenia bohaterki, sen snuty na jawie.

*Realizm magiczny: w wielu współczesnych opowiadaniach pozostających pod wpływem literatury iberoamerykańskiej, pojawia się konwencja realizmu magicznego. Polega na tym, że rzeczywistość posiada także „udziwnienia”, nieumotywowane ani czarami, ani science fiction.
„Historyjki o Alicji, która zawsze wpdała w kłopoty” G.Rodariegi. Realizm miesza się z magią w sposób równoważny, bez uzasadnienia i przyczyny np. bohaterka potrafi wpaść do kałamarza, książki z obrazkami i nikt temu się nie dziwi.
„Światło jest jak woda” G.G.Marquez: bohaterami są dwaj chłopcy, którzy za dobre oceny zażyczyli sobie łódki. Otrzymali takową, stała na środku pokoju a chłopcy odbywali w niej podróże, co środę.
Do wyznaczników realizmu magicznego należy też forma narracji: pozycja narratora wyposażonego w kompetencje wykluczające się wzajemnie: wszechwiedzy i jej ograniczenia, wiarygodności i niewiarygodności.

*RPG (gry fabularne): w Polsce już od 1977 odbywają się Dni Fantastyki a także Bachanalia Fantastyczne, czyli różnego rodzaju zjazdy i spotkania autorów i miłośników fantasy.
Gry RPG (Role-Playing Games) gromadzą obeznanych z lekturą fantasy czytelników, którzy podejmują się wykonania ról. O zdarzeniach i sytuacjach decyduje Mistrz Gry, który rzucając kostką aranżuje wypadki. Zachowanie Mistrza i bohaterów polega na autentycznym przeżywaniu proponowanych przez Mistrza zdarzeń, nie odgrywaniu ustalonych perypetii.
Gry takie można czytać np. w „Wahamerze”, scenariuszu do RPG.
Pojawiły się też gry terenowe: LARP ( Live Action Role-Playing). W tych grach toczących się np. w ruinach starego zamku gracze nie tylko mówią co robią, ale wykonują to. Zamiast Mistrza Gry występują Duszki Opiekuńcze, czyli osoby kontrolujące przebieg gry.

*”Guliwer”- czasopismo dla dziecka: to czasopismo wydawane w Warszawie od 1991 przez Fundację „Książka dla dziecka” jako dwumiesięcznik, a od 2000 roku przez Ossolineum jako kwartalnik. Założycielką była Joanna Papuzińska. Czasopismo adresowane jest do osób profesjonalnie zajmujących się książkami dla dzieci i młodzieży. Celem jest upowszechnienie wiedzy o literaturze dziecięcej i jej twórcach. Ma ambicje kształtowania tzw. kanonu dzieł dawnych i współczesnych. Wyróżniony międzynarodową Nagrodą im. J.Korczaka w 1992.
Pani podaje też kanon książek dostępny na www.gazeta.pl/kanon.

Projekty informatyczne

Posted by on 12:25 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Projekty informatyczne została wyłączona

Projekty informatyczne

Niccolo Machiavelli pisał „Takie jest działanie fortuny. Kiedy pragnie ona urzeczywistnić wielkie przedsięwzięcia, wybiera człowieka mającego dość rozumu i dość cnót na to, by rozpoznać sposobności, którymi go obdarzy. Kiedy pragnie wywołać nieszczęścia, wybiera ludzi, którzy je przyspieszą”.
Te słowa znajdują odzwierciedlenie w zarządzaniu projektami informatycznymi. Czynnik ludzki, który jest tak bardzo istotny przy powodzeniu projektu jest bardzo często pomijany. To błąd.
Odpowiedni dobór osoby zarządzającej projektem to pierwszy krok w stronę sukcesu.
Powinno to nastąpić po specyfice projektu oraz po specyfice samego zlecającego projekt.
Skuteczny menadżer musi potrafić dostrzec „wielkie przedsięwzięcie” tam gdzie inni jeszcze go nie dostrzegają.

Lider zespołu

Posted by on 12:25 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Lider zespołu została wyłączona

Lider zespołu

Lider zespołu ma
niewątpliwie duży wpływ na to czy zespół odniesie sukces. Jest bardziej niż inni członkowie obciążony odpowiedzialnością za wynik. Rola lidera mieści w sobie typowe dla kierowania obowiązki: ocena i kontrola, ukierunkowanie działań, raportowanie wyższemu kierownictwu. Jednak skuteczny lider nie może na nich poprzestać przynajmniej z dwóch powodów: po pierwsze chłopcy i dziewczęta
w zespole nie musza posiadać funkcjonalnych powiązań z liderem. Nie ma
więc on typowych narzędzi motywujących np. wynagrodzenia. Po drugie typowe kierowanie stoi w sprzeczności z fundamentalnymi dla zespołu zjawiskami jak współpraca.
Skuteczny menadżer jako jednostka nie zdziała kilka bez skutecznego zespołu.
Budowanie zespołu jest czasochłonne. Każdy projekt jest inny i dla każdego należy na nowo zbudować zespół.
Częstą praktyką w organizacjach są stałe zespoły projektowe, składające się z kilku programistów, dyrektora kreacji, managera projektu etc. Nie jest tu ważna specyfika projektu, również pomijany jest klient, który jest częścią projektu, bez którego nie może on istnieć.
Menadżer projektu za każdym razem przy nowym przedsięwzięciu powinien na nowo tworzyć
zespół w umiejętny sposób. Nie jest tu bez znaczenia wyselekcjonowanie
ludzi nie jedynie pod względem umiejętności, niemniej jednak też pod względem cech ludzkich które dana osoba prezentuje.

Wymyślanie chwytliwych sloganów

Posted by on 18:07 in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wymyślanie chwytliwych sloganów została wyłączona

Lubię produkować zabawne hasła, slogany teksty, przychodzi mi owo niesłychanie łatwo. Uwielbiam
traktować do tego inteligentnego żartu, wykonywać dodawanie nieco pazura dodatkowo przyprawić to elokwentnym
słownictwem. Społeczeństwo stają się jeszcze bardziej mozolny dodatkowo jeszcze czekają na więcej, musimy
im podarować owo czego oczekują. Zdziwić ich, wniknąć w ich pamięć, jednym zdaniem, żartem,
nazwą, oznacza to słowem. Mieszkańcy oczekują zwartego przekazu, inteligentnego z biglem również fantazją.
Czują się docenieniu dodatkowo w jakiś sposób usatysfakcjonowani czego rezultatem jest wygrana
twórców. Prócz tego, mamy jeszcze owo większe możliwości, coraz owo bardziej natężony jadłospis także zasób
narzędzi jakimi możemy się obsługiwać, od śmiesznych animacji, po zabawne piosenki również
rymowane hasła. Gama jest de facto szeroka, tudzież ziemia uprawna do popisu wciąż rośnie.